рефераты скачать
 
Главная | Карта сайта
рефераты скачать
РАЗДЕЛЫ

рефераты скачать
ПАРТНЕРЫ

рефераты скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Правовий статус підприємств

Правовий статус підприємств

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А

по дисципліні « ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО »

Тема № 3. Правовий статус підприємств

та їх організаційно правові форми.

Слухач: Сидоркевич

Дмитро Іванович

Спеціальність, група: ЗФ – 02 ( фінанси )

Керівник: Смаглій

Віталій Андрійович

Результат, дата:

Реєстраційний номер, дата:

м. Черкаси

2001 р.

З М І С Т

Тема № 3. Правовий статус підприємств та їх організаційно правові

форми.

1. Поняття підприємства і його організаційно-правові форми. – 3

2. Умови створення підприємств.

– 5

3. Види підприємств та їх характеристика.

– 7

4. Господарська, економічна і спеціальна діяльність підприємств.

– 9

5. Ліквідація і реорганізація підприємства.

– 11

Література

– 14

1. Поняття підприємства і його організаційно-правові форми.

Основними законодавчими актами , які регулюють підприємництво в

Україні є ЗУ «Про підприємництво» ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991,

N 14, ст.168, вводиться в дію Постановою ВР N 785-XII від 26.02.91, ВВР,

1991, N 14, ст.169 ), та ЗУ «Про підприємства в Україні» ( Відомості

Верховної Ради (ВВР) 1991, N 24, ст.272, вводиться в дію Постановою ВР від

27.03.91, ВВР 1991, N 24, ст.273 ), а також спеціальним законодавством, до

якого відноситься податкове, митне, валютне, фінансове,

інвестиційне та інше законодавство, що регулює окремі особливості, сторони

та види діяльності підприємств

Закони визначають загальні правові, економічні та соціальні засади

здійснення підприємницької діяльності (підприємництва) громадянами та

юридичними особами на території України, встановлює гарантії свободи

підприємництва та його державної підтримки. Види і організаційні форми

підприємств, правила їх створення, реєстрації, реорганізації і

ліквідації, організаційний механізм здійснення ними підприємницької

діяльності в умовах переходу до ринкової економіки. Створюють рівні правові

умови для діяльності підприємств незалежно від форм власності на

майно та організаційної форми підприємства. Спрямовані на забезпечення

самостійності підприємств, визначають їх права і відповідальність у

здійсненні господарської діяльності, регулює відносини підприємств з іншими

підприємствами і організаціями, Радами народних депутатів, органами

державного управління.

Підприємство - основна організаційна ланка народного

господарства України. Підприємство - самостійний господарюючий

статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу,

науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного

прибутку (доходу).

Підприємство має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та

інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм

найменуванням, а також знак для товарів і послуг.

Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Підприємство здійснює будь-які види господарської діяльності,

якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям,

передбаченим статутом підприємства.

Підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична, на власний

ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню

послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та

юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької

діяльності у порядку, встановленому законодавством.

Створення (заснування) суб'єкта підприємницької діяльності

-юридичної особи, а також володіння корпоративними правами не є

підприємницькою діяльністю, крім випадків, передбачених

законодавством.

Суб'єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути:

громадяни України, інших держав, особи без громадянства, не обмежені

законом у правоздатності або дієздатності;

юридичні особи всіх форм власності, встановлених Законом України

"Про власність";

об'єднання юридичних осіб, що здійснюють діяльність в Україні

на умовах угоди про розподіл продукції.

Щодо юридичних осіб та громадян, для яких підприємницька

діяльність не є основною, цей Закон застосовується до тієї частини їх

діяльності, яка за своїм характером є підприємницькою.

Не допускається заняття підприємницькою діяльністю таких

категорій громадян: військовослужбовців, службових осіб органів

прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного

арбітражу, державного нотаріату, а також органів державної влади і

управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю

підприємств.

Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть

бути зареєстровані як підприємці з правом здійснення відповідного

виду діяльності до закінчення терміну, встановленого вироком суду.

Особи, які мають непогашену судимість за крадіжки,

хабарництво та інші корисливі злочини, не можуть бути

зареєстровані як підприємці, не можуть виступати співзасновниками

підприємницької організації, а також займати в підприємницьких

товариствах та їх спілках (об'єднаннях) керівні посади і посади,

пов'язані з матеріальною відповідальністю.

Підприємці мають право без обмежень приймати рішення і

здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному

законодавству.

Особливості регулювання окремих видів підприємництва

встановлюються законодавством України.

Перелік видів діяльності, підприємництво в яких не

застосовується у зв'язку з підвищеними вимогами до безпеки робіт та

необхідністю централізації функцій управління, встановлюється Верховною

Радою України.

Діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів,

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, здійснюється

відповідно до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів,

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" .

Діяльність, пов'язана з виготовленням і реалізацією

військової зброї та боєприпасів до неї, видобуванням бурштину, охороною

окремих особливо важливих об'єктів права державної власності,

перелік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України

порядку, а також діяльність, пов'язана з проведенням

криміналістичних, судово-медичних, судово-психіатричних експертиз та

розробленням, випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-

носіїв, у тому числі з їх космічними запусками із будь-якою метою, може

здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями, а

проведення ломбардних операцій - також і повними товариствами.

Діяльність, пов'язана з технічним обслуговуванням та

експлуатацією первинних мереж (крім місцевих мереж) та

супутникових систем телефонного зв'язку в мережах зв'язку

загального користування (крім супутникових систем телефонного зв'язку

в мережах загального користування, які мають наземну станцію

спряження на території України та створюються або розгортаються за

допомогою національних ракет-носіїв або національних космічних

апаратів), виплатою та доставкою пенсій, грошової допомоги

малозабезпеченим громадянам, здійснюється виключно державними

підприємствами і об'єднаннями зв'язку.

Діяльність, пов'язана з виробництвом бензинів моторних

сумішевих (А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-95Ек, А-98Ек) з вмістом

не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок -

абсолютованого технічного спирту та етил-трет-бутилового ефіру,

здійснюється нафтопереробними підприємствами, перелік яких визначається

Кабінетом Міністрів України.

Якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких бере

участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що містить

законодавство про підприємство, то застосовуються правила міжнародного

договору або міжнародної угоди.

2. Умови створення підприємств.

Підприємство створюється згідно з рішенням власника (власників)

майна чи уповноваженого ним (ними) органу, підприємства-

засновника, організації або за рішенням трудового колективу у випадках

і порядку, передбачених цим Законом та іншими законами України. Рішення про

створення підприємства у випадках, передбачених чинним законодавством,

приймається за погодженням з Антимонопольним комітетом України .

Підприємство може бути створено внаслідок примусового поділу іншого

підприємства відповідно до антимонопольного законодавства України.

Підприємство може бути створено в результаті виділення із складу

діючого підприємства, організації одного або кількох структурних

підрозділів, а також на базі структурної одиниці діючих об'єднань за

рішенням їх трудових колективів, якщо на це є згода власника чи

уповноваженого ним органу.

Створення підприємств шляхом виділення здійснюється із

збереженням за новими підприємствами взаємозобов'язань та

укладених договорів з іншими підприємствами.

У випадках, коли для створення і діяльності підприємства потрібні

природні ресурси, дозвіл на їх використання видається відповідною

Радою народних депутатів, а в передбачених законодавчими актами

випадках - Верховною Радою України за поданням первинного

природокористувача при наявності позитивного висновку державної

екологічної експертизи або відповідної Ради народних депутатів. Відмову у

наданні природних ресурсів може бути оскаржено в порядку, передбаченому

законодавством України.

Підприємству може бути передана у колективну власність або надана

у користування, в тому числі на умовах оренди, земельна ділянка в

порядку, встановленому Земельним кодексом України.

Підприємство набуває прав юридичної особи від дня його державної

реєстрації.

Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з

дня його державної реєстрації.

Підприємство має право створювати філіали, представництва, відділення

та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і

розрахункових рахунків і затверджує положення про них.

Погодження питання про розміщення таких відособлених підрозділів

підприємства з відповідними місцевими Радами народних депутатів

провадиться в порядку, встановленому для створення підприємства.

Діяльність розташованих на території України відособлених підрозділів

підприємств, які знаходяться за межами республіки, регулюється ЗУ «Про

підприємства в Україні» та іншими законами України.

Окремими видами діяльності підприємство може займатися тільки на

підставі спеціального дозволу (ліцензії).

Перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також порядок

одержання дозволу (ліцензії) для здійснення такої діяльності

встановлюються Законом України "Про підприємництво"

Підприємство діє на основі статуту. Статут затверджується власником

(власниками) майна, а для державних підприємств - власником майна за

участю трудового колективу.

У статуті підприємства визначаються власник та

найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і цілі

діяльності, його органи управління, порядок їх формування,

компетенція та повноваження трудового колективу і його виборних органів,

порядок утворення майна підприємства, умови реорганізації та припинення

діяльності підприємства.

У найменуванні підприємства визначаються його назва (завод,

фабрика, майстерня та інші) і вид (індивідуальне, сімейне,

приватне, колективне, державне) та інше.

До статуту можуть включатися положення, пов'язані з

особливостями діяльності підприємства: про трудові відносини, що

виникають на підставі членства; про повноваження, порядок

створення та структуру ради підприємства; про знаки для товарів і

послуг та інше.

У статуті підприємства визначається орган, який має право

представляти інтереси трудового колективу (рада трудового

колективу, рада підприємства, профспілковий комітет та інше).

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, крім

об'єднань юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність в Україні на

умовах угод про розподіл продукції, проводиться у виконавчому

комітеті міської, районної в місті ради або в районній, районній

міст Києва і Севастополя державній адміністрації (далі -

органи державної реєстрації) за місцезнаходженням або місцем

проживання даного суб'єкта, якщо інше не передбачено законом.

Для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності -

юридичної особи подаються такі документи:

рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними)

органу про створення юридичної особи (крім приватного підприємства).

Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, таким

рішенням є установчий договір, а також протокол установчих зборів

(конференції) у випадках, передбачених законом;

статут, якщо це необхідно для створюваної організаційної форми

підприємництва;

реєстраційна картка встановленого зразка, яка є водночас заявою

про державну реєстрацію;

документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до

статутного фонду суб'єкта підприємницької діяльності в розмірі,

передбаченому законом;

документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію;

при створенні відкритих акціонерних товариств (крім відкритих

акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та/або

корпоратизації) подається засвідчений Державною комісією з цінних паперів

та фондового ринку звіт про наслідки підписки на акції.

Громадяни, які мають намір здійснювати підприємницьку

діяльність без створення юридичної особи, подають реєстраційну картку

встановленого зразка, яка є водночас заявою про державну реєстрацію,

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи -

платника податків та інших обов'язкових платежів і документ, що засвідчує

внесення плати за державну реєстрацію.

Місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності

(юридичної особи) на дату державної реєстрації може бути

місцезнаходження (місце проживання) одного із засновників або

місцезнаходження за іншою адресою, що підтверджується договором оренди

або іншим відповідним договором.

Органам державної реєстрації забороняється вимагати від

суб'єктів підприємницької діяльності додаткові документи, не

передбачені цим Законом.

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності

проводиться за наявності всіх необхідних документів за заявочним

принципом протягом не більше п'яти робочих днів. Органи державної

реєстрації зобов'язані протягом цього терміну внести дані з

реєстраційної картки до Реєстру суб'єктів підприємницької

діяльності та видати свідоцтво про державну реєстрацію

встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним кодом (для

юридичних осіб), який надається органам державної реєстрації органами

державної статистики, або ідентифікаційним номером фізичної особи -

платника податків та інших обов'язкових платежів.

За порушення термінів реєстрації та вимогу подання для

реєстрації документів, не передбачених законом, посадові особи несуть

адміністративну відповідальність згідно із законодавством.

У п'ятиденний термін з дати реєстрації органи державної

реєстрації направляють примірник реєстраційної картки з відміткою про

державну реєстрацію відповідному державному податковому органу і органу

державної статистики та подають відомості про державну реєстрацію суб'єкта

підприємницької діяльності до органів Фонду соціального страхування і

Пенсійного фонду України.

Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької

діяльності та копія документа, що підтверджує взяття його на облік у

державному податковому органі, є підставою для відкриття рахунків у

будь-яких банках України та інших держав за вибором

суб'єкта підприємницької діяльності і за згодою цих банків у порядку,

що встановлюється Національним банком України.

Повідомлення про відкриття або закриття рахунків у банках суб'єкт

підприємницької діяльності зобов'язаний направити державному

податковому органу, в якому він обліковується як платник податків

і зборів (обов'язкових платежів). Таке повідомлення протягом трьох

робочих днів з дня відкриття або закриття рахунку (включаючи день

відкриття або закриття) подається особисто або направляється на адресу

відповідного державного податкового органу з повідомленням про

вручення. Форма і зміст повідомлення про відкриття або закриття

рахунків у банках встановлюється центральним податковим органом України.

У разі зміни назви, організаційно-правової форми суб'єкта

підприємницької діяльності, а також форми власності суб'єкти

підприємницької діяльності у місячний термін з моменту настання

зазначених змін зобов'язані подати документи для перереєстрації.

Перереєстрація суб'єкта підприємницької діяльності

проводиться в порядку, встановленому для його реєстрації.

У разі перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, що

визначається правонаступником підприємства, приватизованого як цілісний

майновий комплекс, подається документ, який засвідчує право власності

на зазначений об'єкт.

Суб'єкт підприємницької діяльності має право відкривати свої філії

(відділення), представництва без створення юридичної особи. Відкриття

зазначених підрозділів не потребує їх державної реєстрації.

Суб'єкт підприємницької діяльності повідомляє про відкриття філії

(відділення), представництва орган державної реєстрації шляхом

внесення додаткової інформації в свою реєстраційну картку.

Відповідальність за відповідність чинному законодавству

установчих документів, що подаються для проведення реєстрації, несе

власник (власники) або уповноважені ним органи, які подають документи для

реєстрації суб'єкта підприємництва.

У разі зміни свого місцезнаходження суб'єкт підприємницької

діяльності в семиденний термін повинен повідомити про це орган

державної реєстрації.

Невиконання цієї вимоги дає право органам державної

реєстрації звернутися до суду (арбітражного суду) з позовом про

скасування державної реєстрації.

3. Види підприємств та їх характеристика.

Підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких

організаційних формах, визначених законами України, на вибір

підприємця.

Порядок створення, діяльності, реорганізації та ліквідації окремих

організаційних форм підприємництва визначається відповідними

законодавчими актами України.

У разі коли цей порядок спеціальним законодавством не

встановлено, підприємець керується ЗУ « Про підприємства в Україні» і

своїм статутом.

В Україні можуть діяти підприємства таких видів:

приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи;

колективне підприємство, засноване на власності трудового

колективу підприємства;

господарське товариство;

підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян;

комунальне підприємство, засноване на власності відповідної

територіальної громади;

державне підприємство, засноване на державній власності, в тому

числі казенне підприємство. Особливості створення, ліквідації,

реорганізації, управління та діяльності казенного підприємства

встановлюються розділом VIII ЗУ « Про підприємства в Україні».

Відповідно до обсягів господарського обороту підприємства і

чисельності його працівників (незалежно від форм власності) воно може

бути віднесено до категорії малих підприємств.

До малих підприємств належать новостворювані та діючі

підприємства:

у промисловості та будівництві - з чисельністю працюючих до 200

чоловік;

в інших галузях виробничої сфери - з чисельністю працюючих до 50

чоловік;

Страницы: 1, 2


рефераты скачать
НОВОСТИ рефераты скачать
рефераты скачать
ВХОД рефераты скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты скачать    
рефераты скачать
ТЕГИ рефераты скачать

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.