рефераты скачать
 
Главная | Карта сайта
рефераты скачать
РАЗДЕЛЫ

рефераты скачать
ПАРТНЕРЫ

рефераты скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Дипломная работа: Місце компаративного компонента у складі сучасних англійських фразеологізмів

Фразеологічні вирази – це звороти з буквальним значенням компонентів. Вони містять у собі англійські прислів'я й приказки, що вживаються в прямому значенні, що не мають образного змісту: live and learn – вiк живи, вiк учися; better untaught than ill taught – краще бути невченим, ніж неправильно вченим; many men, many mind – скільки голів, стільки й розумів; easier said then done – легше сказати, ніж зробити; nothing is impossible to a willing heart – хто хоче, той доможеться [32 , 44].

Однією з характерних рис фразеологічного звороту є сталість його складу. З огляду на характер складу фразеологізмів (специфічні особливості утворюючих їхніх слів) виділяються дві групи фразеологічних зворотів:

фразеологічні звороти, утворені зі слів вільного вживання, що належать до активної лексики мови (to throw dust іnto smb.'s eyes);

фразеологічні обороти з лексико-семантичними особливостями, тобто такі, у яких є слова зв'язаного вживання, слова застарілі або з діалектним значенням (to send smb. to Coventry).

У якості мовних одиниць фразеологічні звороти завжди виступають як структурне ціле складеного характеру, що складається з різних по своїх морфологічних властивостях слів, що перебувають між собою в різних синтаксичних відносинах. За структурою фразеологізми діляться на дві групи:

відповідні реченню;

відповідні сполученню слів;

Серед фразеологізмів, за структурою відповідному реченню виділяються дві групи:

номінативні – фразеологізми, що називають те або інше явище дійсності, що виступають у функції якого-небудь члена пропозиції (to go to the dogs, Aladdіn's lamp);

комунікативні – фразеологізми, що передають цілі пропозиції, що вживаються або самостійно, або як частина структурно більше складної пропозиції (no man can serve two masters).

Серед фразеологічних зворотів, за структурою відповідному сполученню слів, виділяються наступні типові групи сполучень:

прикметник + іменник, які можуть бути семантично рівноправні й обидва є смислообразующими компонентами (daіly bread);

іменник + форма родового відмінка імені іменника (a crown of glory);

іменник + прийменниково-відмінкова форма менника (By the sweat of one's brow);

відмінково-прийменникова форма іменника + форма родового відмінка іменника (укр. повік , до глибини душі, у костюмі Адама, в обіймах Морфея, у кольорі років, на вагу золота);

прийменниково-відмінкова форма іменника + прийменниково-відмінкова форма іменника (укр. від зорі до зорі, від кірки до кірки, рік у рік , з корабля на бал, від мала до велика);

дієслово + іменник (укр. закинути вудку, пустити корінь, заливатися сміхом, зберігати мовчання, насторожити вуха);

дієслово + прислівник (укр. бачити наскрізь, потрапити впросак, розбитися вщент, пропасти даром);

дієприслівник + іменник (укр. Склавши руки, абияк);

конструкції із сурядними союзами (укр. цілком і повністю, без керма й без вітрил, отут і там, криво й навскіс, охи так );

конструкції з підрядними союзами (укр. як сніг на голову, хоч кіл на голові теши, хоч трава не рости, як дві краплі води, як корові сідло);

конструкції із запереченням «не» (укр. не щадячи живота, не солоно хлебавши, не боязкого десятка, не у своїй тарілці, не від миру цього) [28 , 51].

При розгляді класифікації фразеологічних зворотів з погляду їх експресивно- стилістичних властивостей можна виділити наступні групи фразеологічних зворотів:

мiжстильовi;

розмовно-побутові;

книжкові;

архаїзми й iсторизми.

Стилістична диференціація фразеологічних одиниць включає оціночно-емоційно-експресивні особливості, які здобуваються ними (фразеологізмами) внаслідок їх кращого й навіть виняткового вживання в тих, а не інших сферах й областях людського спілкування.

Мiжстильовi фразеологічні обороти – це стійкі сполучення слів відомі й уживані у всіх стилях мови.

Розмовні побутові фразеологічні обороти – це стійкі сполучення слів, переважно або винятково вживані в усному мовленні.

Книжкові фразеологічні обороти – це стійкі сполучення слів, переважно або винятково вживані в письмовій мові.

Фразеологічні iсторизми – це фразеологічні обороти, що вийшли з активного вживання у зв'язку зі зникненням відповідного явища дійсності

А.В.Кумачева на відміну від акад. В.В.Виноградова виділяє не три групи фразеологічних одиниць, а дві:

1. Фразеологічні дуже тісно зв'язані вираження, куди входять такі фразеологічні одиниці, як a pretty kettle of fish, to set one's heart on.

2. Відносно вільні фразеологічні сполучення, які акад. В.В.Виноградов відносить до фразеологічних сполучень, типу a bosom friend.

Розповсюдженою є класифікація вітчизняних і зарубіжних лінгвістів, що заснована на етимології фразеологічних одиниць. Таким чином, виділяються:

1 Фразеологічні одиниці, пов'язані із предметами, що вийшли із уживання, що застаріли поняттями, що колись існували звичаями (to win one's spurs, baker's dozen).

2 Фразеологічні одиниці, що раніше належали якому-небудь професійному середовищу, а потім вийшли за її межі таякі тепер загальновживані (to open fire, to stick to one's guns – воен., to sail under false colours – мор., to take the ball before the bound – спорт.)

3 Фразеологічні одиниці, що прийшли з фольклору, міфології, біблії або добутків яких-небудь загальновідомих авторів (to bell the cat – фольк., to lift the lid of Pandora's box – мифол., fatted calf – бiбл., what will Mrs. Grundy say? – робота . Т.Мортона Speed the Plough) [1 , 30].

У першому розділі нами були проведені дослідження відповідно до завдань, певними у введенні, а саме: проаналізувати теоретичні праці вітчизняних і зарубіжних авторів із проблем визначення й класифікації фразеологічних одиниць.

Аналіз лінгвістичної літератури показує, що існує безліч концепцій і поглядів на природу й класифікацію фразеологічних одиниць, таких, як: включення стійких сполучень до складу фразеології (Л.П. Сміт, В.П. Жуков, В.Н. Телія, Н.М. Шанський й ін.) або, навпаки, включення в її склад лише певних груп словосполучень (Н.Н. Амосова, А.М. Бабкін, А.И. Смирницький й ін.). Деякі лінгвісти не включають прислів'я, приказки й крилаті слова в систему фразеологізмів, вважаючи, що по своїй семантиці й синтаксичній структурі вони відмінні від фразеологічних одиниць. Так, акад. В.В. Виноградов стверджував, що прислів'я й приказки мають структуру речення й не є семантичними еквівалентами слів [12 , 24].

Природа фразеологічних одиниць полягає в тому, що із часом деякі вирази у мові здобувають додаткове, ситуативне значення під впливом політичних, соціально-побутових й інших суспільних явищ. Новий контекст надає устояним виразам нове значення. Причому, дане вираження може повністю втратити своє первісне значення. Отже, фразеологічна одиниця є різновидом вторинної номінації. У такий спосіб і народжуються одиниці мови, що мають особливе положення в мовній системі: з одного боку, фразеологічні одиниці не є еквівалентами слів, оскільки не володіють цельнооформленністю; з іншого боку, елементи фразеологічних словосполучень настільки зв'язані між собою семантично, що це дозволяє вносити їх у тлумачні словники як окремі самостійні одиниці мови.

Фразеологічні одиниці досліджуються з різних аспектів. Дослідження містять у собі визначення критеріїв виділення фразеологічних одиниць, їхніх меж, особливостей, використання з погляду стилістики, способів адекватного перекладу.

Беручи до уваги таку властивість фразеологічних одиниць, як образність, можна зрівняти їх з таким явищем у мові, як метафора. Дане порівняння проводиться на підставі, що I фразеологiчнi одиницi, і метафори утворилися за допомогою єдиного способу – вторинної лексичної номінації. Таким чином, і фразеологічна одиниця, і метафора є ефективними стилістичними засобами.

У першому розділі нами розглянуті основні класифікації, запропоновані як вітчизняними, так і зарубіжними вченими (акад. В. В. Виноградов, Ш. Баллі, Н. М. Шанський). Спектр класифікацій різноманітний: одні будуються на систематизації фразеологічних одиниць по ступені стійкості й виділяють вільні словосполучення, звичні словосполучення, фразеологічні ряди й фразеологічні єдності; інші систематизують фразеологiчнi одиницi за принципом злитості компонентів і поділяють їх на фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності й фразеологічні сполучення; треті розглядають фразеологічні одиниці з погляду особливостей їхньої структури й виділяють: прикметник + іменник, іменник + форма родового відмінка іменника, іменник + прийменниково-відмінкова форма іменника, прийменник + прикметник +іменник, відмінково-прийменникова форма іменника + форма родового відмінка іменника, прийменниково-відмінкова форма іменника + прийменниково-відмінкова форма іменника, дієслово + іменник, дієслово + прислівник, дієприслівник + іменник, конструкції із сурядними сполучниками, конструкції з підрядними сполучниками, конструкції з «не».

Таким чином, можна зробити висновок, що фразеологія – надзвичайно складне явище, вивчення якого вимагає свого методу дослідження, а також використання даних інших наук – лексикології, граматики, стилістики, фонетики, історії мови, історії, філософії, логіки й країнознавства.

Як справедливо помітил А.В. Кунін, «фразеологія – це скарбниця мови» [22 , 3], і фразеологічні одиниці в мові є багатством. Вони не тільки відображають культуру й побут тієї або іншої мови, але й допомагають зробити мовлення більш виразним та емоційним.


РОЗДІЛ IІ. КОМПАРАТИВНІ АД'ЄКТИВНІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ

У цьому роздiлi подаэться анаiз ад'єктивних фразеологiчн одиницi (далi ФО), їх семантичнi та граматичнi особливостi,а також аналiз деяких фразеологiчних одиниць з порiвняльним компонентом .

2.1 Семантичні особливості

Для ад'єктивних порівнянь, так само як і для порівнянь інших типів, характерна двоплановість значення: одне порівняється з іншим. Така структура значення виділяє його як фразеологічне значення особливого роду, а саме компаративне. Перший компонент ад'єктивних порівнянь звичайно, вживається у своєму основному буквальному значенні. Функція другого компонента завжди підсилювальна, тому що він позначає ступінь ознаки, вираженого першим компонентом. Перший компонент називається основою порівняння, а другий -об'єктом порівняння. Сполучник as – зв'язка. Суб'єкт порівняння – змінний елемент, що міститься в тексті.[ 22, 268].

(as) good as gold – гарний, шляхетний, золотий (людина)

Gertrude Morel was very ill when the boy was born. Morel was good to her, as good as gold (D.H. Lawrence).

Gertrude Morel – суб'єкт порівняння, good – основа порівняння, gold -об'єкт порівняння, as – зв'язка.

Ад'єктивні порівняння тому й виникають у мові, що є необхідність у передачі додаткової інформації , переданої першими компонентами порівнянь, узятими окремо. Існують компаративні звороти, що вживаються тільки із прикметником у порівняльному ступені:

more dead than alive – напівмертвий (від утоми), смертельно втомлений;

more honoured in the breach than (in) the observance (шекспіризм) є одним з деяких зворотів, що позначають не осіб. Ця ФО означає частіше порушується, ніж дотримується (про закон, звичай і т.п.). Те my mind the afternoon call is a convention more honoured in the breach than the observance (W.S. Maugham).

Образність словосполучення виникає завдяки тому, що в мовленні порівняння відноситься до іншого класу предметів, явищ або осіб, що позначає його другий компонент, наприклад, he is as brave as a lion.Образність створюється завдяки порівнянню людини з левом, але якщо ми порівняємо левицю з левом, то образність порівняння зникає й замість образного порівняння (simile) виникає необразне (comparison).

Порівняння звичайно є ФО з яскраво вираженим оцінюючим значенням, як позитивним, так і негативним, наприклад,

(as) bold (або brave) as a lion – хоробрий як лев;

(as) fierce as a tiger – лютий як тигр;

(as) pretty as a picture – гарний як картинка .

Характер оцінки залежить від семантики першого компонента. В окремих випадках вирішальну роль грає семантика другого компонента, наприклад,

(as) fat as a pig – жирний, відгодований як свиня, як борів,

(as) fat as butter – пухленький, повненький. Порівнянням властива гіперболізація, тобто перебільшення ознаки з метою його більш виразного виділення.

Ад'єктивні порівняння є двокомпонентними. Другим компонентом може, так само як й у дієслівних компаративних фразеологізмах, виступати лексема або сполучення лексем. Наведемо приклади ад'єктивних ФО із другим компонентом – сполученням лексем

(as) different as chalk from cheese- зовсім несхоже;

(as) plain as the nose on your face = ясно як два на два чотири;

(as) welcome as flowers in May – довгоочікуваний, бажаний й ін[.22,270].

Ад'єктивні порівняння позначюють найрізноманітніші якості й властивості як людей, так і предметів й явищ.

Приклади ад'єктивних порівнянь, що використовуються для опису людей:

(as) cool as a cucumber – зовсім спокійний, незворушний;

(as) merry as a grig -веселий, життєрадісний;

(as) brown as a berry – дуже засмаглий, шоколадного кольору (слово brown у цьому порівнянні зберігає своє застаріле значення «темний»);

(as) pretty as a picture – гарна як картинка;

(as) true as steel-відданий душею і тілом; (as) ugly as sin – страшний як смертний гріх;

(as) vain as a peacock – гордовитий, марнолюбний, важний як павич;

(as) wise as Solomon – мудрий як Соломон;

(as) yellow as a guinea – жовтий як лимон .

Звичайно порівняння моносемантичні. Але зустрічаються порівняння із двома фразеосемантичними варіантами. Полісемантичні порівняння вкрай рідкі. У порівняннях цього типу другий компонент виконує не тільки пiдсилюючу функцию, але і є дифференціатором значення. Так, зворот (as) weak as water означає:

1) слабенький, кволий: Sir, I am just getting well of a fever, and I am as weak as water (Ch. Reade).

2) слабовольний, безвладний, слабохарактерний: You're very fond of swearing and blistering and threatening, but when it comes to the point you're as weak as water (N. Coward).

У порівняння (as) sober as a judge теж два фразеосемантичних варіанти, що характеризують людину з різних сторін:

1) зовсім тверезий;= у жоднім оці;

2) тверезий у судженнях, розсудливий.

Деякі компаративні ФО застосовуються для опису частин людського тіла.

(as) heavy as lead – як свинцем налиті His head felt empty, ... his feet heavy as lead (A.J. Cronin).

(as) pale as ashes – сильно зблідлий Presently Montanelli rose and came back with lips as pale as ashes (E.Voynich).

Компаративна ФО може позначати властивість предмета й властивість людини, наприклад:

(as) hard as a bone – 1) твердий як камінь: Owing to the intense cold the ground was as hard as a bone,2) жорстокосердий, безжалісний: It's not much use your expecting any generosity or kindliness from him. He's as hard as a bone in anything that concerns his own interests.

(As) sharp as a needle -1) гострий як ніж: How the boys admired that knife, the vicious shape of it and its shininess, the point was as sharp as a needle (J. Steinbeck),2) спостережливий, проникливий: I know a solicitor here – he's a patient of mine – of the name of Gooch, a fat fellow but sharp as a needle(J.B. Priestley).

Аналогічну семантичну структуру мають і деякі інші ад'єктивні порівняння:

(as) light as a feather – легкий як перинка (про предмет або людину);

as like as two peas = схожі як дві краплі води (про предмети або людей); (as) slippery as an eel – слизький як вугор (про слизький предмет або про вертку, вивертку людину);

(as) tough as old boots -1) твердий як підошва (про страву й ін.); 2) дуже витривалий, стійкий (про людину); твердий (про людину).

Ад'єктивні порівняння можуть відноситись як до людини, так і до тварини, наприклад:

(as) free as (the) air – вільний як вітер (про людину або тварину).

(as) dead as a doornail (або as mutton) відноситься як до людини,так і до звичаю, традиції й т.п.:

1) без будь-яких. ознак життя, бездиханний; загинув остаточно, „кришка»: Old Marley was as dead as a doornail (Ch. Dickens).

2) обернувшийся в мертву букву, що втратила силу, свої основні властивості, що вийшла із уживання, що зникли без сліду: Mr. Crabbe was as dead as mutton, but Mr. Crabbe continued to write moral stories in rhymed couplets (W.S. Maugham).Слово dead у першому фразеосемантичному варіанті вживається буквально, а в другому -метафорично. Аналогічне явище спостерігається у наведених нище порівняннях :

(as) slippery as an eel й (as) tough as old boots. У цих й подібних зворотах значення всієї ФО є своєрідним сполученням частково переосмисленого й повністю переосмисленого фразеосемантичних варіантів компаративного типу. Полісемія подібних ФО тісно пов'язана з полісемією їх перших компонентів.

Деякі компаративні ФО ніколи не відносяться ні до людини, ні до предмету, а до яких-небудь висловів (порівн. ясно як день, старо як світ)., наприклад:

(as) certain as death – неминуче як смерть;

(as) clear as mud-1) зовсім неясно, справа темнаю.The matter is rather complicated; but I hope I've made it clear to you. About as clear as mud so far! Suppose you start all over again from the beginning 2) ясно як божий день. She was trying to hook young Bob for that sprig of a girl – it was clear as mud (J. Galsworthy).

Особливістю семантики порівняння (as) clear as mud є наявність антонімічних фразеосемантичних варіантів.

Серед ад'єктивних порівнянь є кілька зворотів з невмотивованим другим компонентом. Крім порівняння

(as) dead as a doornail – без ознак життя, до таких порівнянь відносяться:

(as) bold as brass – нахабний, нахабний, безсоромний (порівн. мідне чоло);

(as) mad as a hatter – несповна розуму, зовсім з розуму вижив;

(as) plain as a pikestaff – безперечно, = ясно як день, ясніше ясного (pikestaff -packstaff – підставка, на якій бродячі торговці розкладають свої товари). У подібних випадках є немотивований зв'язок між першим і другим компонентами порівнянь.

Серед ад'єктивних порівнянь є каламбурні фраземи,побудовані на грі омонімів:

(as) crooked as a corkscrew (або as a dog's hind leg) (амер. розм.) – безчесний, непорядний; = пробу ніде ставити (гра слів, заснована на двох омонімах: crooked – безчесний і crooked – вигнутий, кривій);

(as) cross as two sticks – у поганому настрої, не в дусі, не на жарт розсерджений; = зол як чорт (гра слів,заснована на двох омонімах: cross – не в дусі, сердитий й cross -перехресний);

(as) keen as mustard – повний ентузіазму (гра слів,заснована на двох омонімах: keen – повний ентузіазму, що захоплюється чимосью.і Keen's mustard – „гірчиця Кіна» – за назвою фірми);

(as) nutty as afruitcake (сленг) – несповна розуму, зовсім з розуму вижив, (гра слів, заснована на двох омонімах: nutty – з горіхами й nutty – не у своєму розумі) і ін.

«I always feel as cross as two sticks when I've got a guilty conscience, don't you, La?» (K.S. Prichard).

He was the kind of breezy, hearty cove, whom you'd expect to be as keen as mustard on having kids (W.S. Maugham).

She's nutty as a fruitcake. If she gets in here we won't get out for two hours (F. Knebel).

Власні імена в складі компаративних ФО зустрічаються рідко.

Прикладами можуть бути:

(As) old as Methuselah – старий як Мафусаіл (у біблійній міфології дід Ніючи, що прожив 969 років);

(as) rich as Croesus [Тотзэз] – багатий як Крез(останній цар Лідії, 595 – 546 до н.е.);

(as) safe as the Bank of England-„надійній як Англійський банк», абсолютно надійний, безпечний;

(as) wise as Solomon – мудрий як Соломон (відповідно до біблійної традиції, цар Соломон(965 – 928 до н.е.) славився надзвичайною мудрістю. Соломон – автор деяких частин Біблії, у тому числі «Пісні Пісень»);

(as) game as Ned Kelly (австрал.) – „сміливий як Нед Келлі», сміливий до нерозсудливості (Едуард Келлі – знаменитий австралійський розбійник, що жив у другій половині XIXв. Що відзначився незвичайною хоробрістю).

Ознаки, сприймані органами почуттів, А.Н. Шрамм називає емпіричними. Емпіричні ознаки лягли, наприклад, в основу ряду порівнянь.Смакові ознаки:

(as) bitter as gall (або wormwood) – гіркий як полинь;

(as) sour as vinegar – кислий як оцет;

(as) sweet as honey -солодкий як мед.

Ознаки, сприймані на слух:

(as) clear as a bell – дзвінкий як дзвіночок; ясний;

(as) loud as thunder – дуже голосний, громоподібний та інщі.

Компаративні фразеологічні одиниці можуть бути класифіковані за трьома принципами.

По семантичному змісту виділити чотири групи :

1. Структури, у яких підставою для порівняння є фізичні властивості неживих предметів: as light as gossamer , (as) true as steel , (as) good as gold, (as) pretty as a picture , (as) heavy as lead , (as) pale as ashes, (as) hard as a bone,(аs) sharp as a needle,(as) tough as old boots.

2. Компаративні структури, в основі яких – порівняння із природними явищами: as free as the wind, (as) free as (the) air, (as) welcome as flowers in May.

3. Структури, що включають назви представників фауни, коли підставою для порівняння є найбільш типові риси, звички, спосіб життя, домінуючі фізичні якості: as slow as a tortoise, as obstinate/ stubborn as a mule, (as) vain as a peacock, (as) cool as a cucumber, (as) bold (або brave) as a lion, (as) fierce as a tiger, (as) yellow as a guinea, (as) fat as a pig, as like as two peas, slippery as an eel .

4. Алюзії, пов'язані з біблійними, міфологічними сюжетами й з історичними особистостями: as rich as Croesus, (as) wise as Solomon,(аs) old as Methuselah,(as) game as Ned Kelly, (as) old as Adam.

II. Залежно від використання або відсутності алітерації клас компаративних ФО( далi КФО) підрозділяється на:

1. КФО, у структурі яких використається прийом алітерації: as blind as a bat, as pleased as Punch, as thick as thieves.

2. КФО без алітерації: as happy as a lark, as black as sin, as like as two peas.

III. На основі відповідності або невідповідності українського й англійського варіантів КФО можуть бути розбиті на три підгрупи:

1. Ті ,що демонструють повну відповідність у порівнюваних мовах (працювати як божевільний – to work like crazy, poor as a church mouse).

2. такі ,що характерезуються частковою відповідністю (м'який як віск – as soft as butter; порівн.: as yielding as wax).

3. З відсутністю будь-якої -відповідності між розглянутими варіантами (as dull as ditch-water – нудьга зелена).

Також ,залежно від оцiнюючого значення яке має КФО їх можна поділити на таких ,що мають негативну(more dead than alive, (as) fat as a pig, (as) ugly as sin ), позитивну((as) good as gold, (as) bold (або brave) as a lion,) або нейтральну((as) brown as a berry, as like as two peas, easy as falling of a dog) оцiнку.

Компаративні ідіоми активно використаються учасниками мовних актів у різних комунікативних сферах.

Наприклад, у побутовій і літературній сфері часто використаються зоо-сравнения типу: as blind as a bat, as bold (brave) as a lion, as busy as a bee, as cheerful as a lark, as cold as a frog, as cunning – as a fox, as dumb as a fish, as fat as a pig, as fierce as a tiger, as fleet as a deer, as free as a bird, as gaudy as a peacock (butterfly), as gentle as a lamb, as graceful as a swan, as greedy as a wolf (a pig, a dog), as gruff as a bear, as innocent as a dove, as mad as a March hare, as merry as a cricket, as obstinate as a mule, as quiet as a mouse (lamb), as silly as a sheep (goose), as slippery as an eel, as patient as an ox, as water off duck's back та інші.

Використання тих або інших КФО залежить від: теми , ступеня офіційності розмови, соціальних відносин і статусу учасників спілкування. Що прийнятно пролунає в сімейній обстановці, навряд чи знайде розуміння співрозмовників у діловій або науковій розмові .

2.2 Граматичні й синтаксичні особливості ад'єктивних порівнянь

фразеологічний лінгвістичний фразеологічний граматичний

У компаративних ФО тільки підрядна структура.

Ад'єктивні порівняння виступають у реченні як визначення,постпозитивного або обособленого, а також предикатива.

(as) black as thunder = похмуріше хмари, хмарою-хмарою. «You might give me a hand at least, Anne,» she said ... «instead of standing with a face as black as thunder» (D. Cusack).

Страницы: 1, 2, 3


рефераты скачать
НОВОСТИ рефераты скачать
рефераты скачать
ВХОД рефераты скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты скачать    
рефераты скачать
ТЕГИ рефераты скачать

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.