рефераты скачать
 
Главная | Карта сайта
рефераты скачать
РАЗДЕЛЫ

рефераты скачать
ПАРТНЕРЫ

рефераты скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Дипломная работа: Місце компаративного компонента у складі сучасних англійських фразеологізмів

(as) right as rain – 1) зовсім здоровий, у доброму здоров'ї; 2) у гарному стані, у повному порядкую.»You all right again, Roy?» the Indian said to him. Roy nodded. «I'm all right, Bob,» he said. «Right as rain» (J. Aldridge).

(as) merry as a grig-дуже веселий, життєрадісний. Nothing seemed to put her out. She was always as merry as a grig(W.S. Maugham).

Таким чином, функції ад'єктивних порівнянь збігаються з функціями прикметника з тією різницею, що положення в постпозиції для ад'єктивних порівнянь є нормою, а в препозиції – відхиленням від норми.[22,274].

Препозитивне вживання ад'єктивних порівнянь зустрічається рідко та окказіональним стилістичним прийомом.

This clear-as-daylight mood disappeared as daylight is bound to disappear (D.H. Lawrence).

Відхиленням від норми є вживання сполучника like замість as.Можливо, що в подібних випадках відбувається становлення нової норми, через те ,що у розмовній англійській мові вже давно спостерігається тенденція вживати like як сполучник (he can't do it like I can).

like a bear with a sore head – сильно розсерджений; = дивиться звіром;зол як чорт. But as he found himself continually foiled, he became sulky, like a bear with a sore head (D.H. Lawrence).

Кома після лексеми sulky роз'єднує порівняння, підсилюючи його емфатичність.

Можливо також додавання змінного словосполучення до ад'єктивних порівнянь. Прикладом може служити ФО (as) large as life -1)в натуральну величину, 2) (розм., жарт.) – власною персоною; у всій красі.An imposing-looking Don, as large as life, and quite as natural (C.Bede). To be sure I was as large as life, and twice as natural (R. Blackmore). «This is a child!» Haigha replied... «we only found it today. It's as large as life, and twice as natural» (L. Carroll).

Пізніше кома вже не ставилася в цьому порівнянні, що наприкінці XIXв. стало звичайним жартівливим розширенням звороту (as) large as life. Mrs. Warren (swopping on the Reverend Samuel): Why, it's Sam Gardner gone into the Church! Well, I never! Don't you know us, Sam? This is George Crofts, as large as life and twice as natural (G.B. Shaw).

Порівняння так міцно ввійшло в мову, що для створення комічного ефекту знадобилося відновлення звороту.

Mabel Chillern: I assure you she is coming upstairs as large as life and not nearly so natural (O. Wilde) (у натуральну величину, хоча й незовсім у натуральному виді).

Знов утворене порівняння дає додаткову характеристику зазначеної особи, але ця характеристика є стійкою й не допускає змін при нормативному вживанні. Обидва порівняння існують паралельно як різноструктурні фразеологічні синоніми. Широким поширенням подібних зворотів можна пояснити нижче наведенну окказіональну зміну порівняння.

There she is – large as life and twice as impudent (R. Aldington).

Заміна слова natural словом impudent надає порівнянню саркастичний характер.

2.3 Морфологічні особливості ад'єктивних порівнянь

В ад'єктивних порівняннях прикметники можуть уживатися у порівняльному ступені, а іменники – у множині.

Вживання прикметника в порівняльному ступені в ряді випадків не стільки означає більший ступінь ознаки (вона й так є досить високою), скільки служить для підвищення експресивності компаративного звороту. Це затримує процес зміни першого компонента. Так, компаративна ФО (as) large as life не мала порівняльного ступеня в XIX в.Однак в XX в. ця ФО стала широко вживатися в порівняльному ступені.

All her emotions are quite sincere, but she cannot help being a little larger than life (J.B. Priestley).

The hand reappeared on the screen as if it had materialized from the magic of legends larger than life (M. Wilson).

Поряд з формою larger than life зустрічається також варіант larger than life-size.

Michael and Julia smiled on him kindly. His admiration made them feel a little larger than life-size (W.S. Maugham).

Але часто порівняльний ступінь прикметника є ще оказіональним, що підтверджується нижче наведеними прикладами

(as) old as Adam – старий, древній.That precious fluid older than Adam yet strong as the morning dew(M. Dodge).

(as) quick as lightning – зі швидкістю блискавки, блискавично ...we'll snatch that box quicker'n lightning (M. Twain).

Зустрічається й утворення порівняльного ступеня синтетичним шляхом:

(as) silent as the grave – безмовний; = німий як риба Не became more silent than the grave (J. Galsworthy).

Вживання іменника в множині зустрічається значно частіше й обумовлено тим, що порівняння відноситься до двох або більше денотатам.

(as) busy as a beaver – дуже зайнятий, працьовитий «There they are» ... I said. «Busy as beavers!» said Irene. (C.P.Snow).

(as) strong as a horse – здоровий як бик ...and here you are, the three of you, young and strong as horses... (J.B. Priestley).

2.4 Евфонічні засоби в ад'єктивних ФО

Евфонічні засоби в некомпаративних ад'єктивних ФО із сурядною структурою не використовуються, якщо не вважати асонансу у ФО high and mighty-зарозумілий, гордовитий, владний, зарозумілий та алітерації у фразеологізмах penny plain and twopence coloured дешевий та показний; penny wise and pound foolish – економний у дрібницях й марнотратний у великому та spick and span – франтівський, елегантний.

В ад'єктивних порівняннях використовуються евфонічні засоби,що сприяють семантичнiй й структурнiй замкнутості цих зворотів. Серед ад'єктивних порівнянь багато алітерованих співзвуч, причому можливе повторення одного звуку, двох звуків і трьох звуків[22,278].

Алітерація широко використовується в англійській фразеології, особливо у порівняннях і прислів'ях. Традиція використання аллітерірованних співзвуч витікає з алітераційного вірша, яким написана давньоанглійська епічна поема «Беовульф».

Повторення одного звуку є широко розповсюдженим різновидом алітерації серед ад'єктивних порівнянь, наприклад:

(as) blind as a bat (as a beetle, as a brickbat) – підсліпуватий; = сліпа курка; (as) pleased as Punch – дуже задоволений;

(as) slow as a snail – дуже повільний, повільний (порівн. тягнеться, повзе як черепаха);

(as) thick as thieves – з'вязані міцною дружбою, бувалі друзі; = водою не розіллєші ін.

Інші види алітерації зустрічаються рідко.

Повторення двох звуків спостерігається в наступних порівняннях:

(as) flat as a flounder (букв.) – „плоский як камбала», зовсім плоский; плоский як млинець, як дошка (алітерація);

(as) fit as a fiddle – у доброму здоров'ї;повністю здоровий (алітерація та асонанс).

Асонанс – симетричне повторення однакових або подібних голосних звуків на початку або в середині слів, що використовується як стилістичний прийом, а також у складі стійких сполучень.

Прикладом алітерації й асонансу може служити порівняння (as) hungry as a hunter = голодний як вовк.

В ад'єктивних порівняннях зустрічається кілька випадків асонансу без алітерації, наприклад:

(as) cold as a stone = холодний як лід;

(as) flatas a pancake – плоский як млинець;

(as) heavy as lead – важкий як свинець;

(as) mad as a hatter – не при собі;

(as) red as a cherry – рум'яний, з рум'янцем на всю щоку; = кров з молоком;

(as) swift as the wind = з швидкістю блискавки.

Рима зустрічається тільки в одному ад'єктивному порівнянні (as) snug as a bug in a rug (розм.) – дуже зручно влаштувався (порівн. гол як сокіл).Snug as a bug in a rug and not worrying about the paper qualifications because he had all the others (S. Chaplin).

2.5 Про перший сполучник as

Кожна компаративна ФЕ структурного типу as ... as ... може

вживатися як з початковим сполучником as, так і без нього. Другий сполучник ніколи не опускається. Спостерігається тенденція опускати початковий сполучник в еліптичних реченнях (у відповідях на питання, репліках і театральних ремарках):

(as) right as rain – повністю здоровий; у повному порядку. «You all right again, Roy?» the Indian said to him. Roy nodded. «I'm all right, Bob,» he said. «Right as rain» (J. Aldridge).

Сполучник as опускається в еліптичних реченнях, що не є відповідями на питання, з опущеним підметом і дієсловом-зв'язкою:

(as) mad as a hatter – поїхавший з глузду , несповна розуму. «You can't talk to him,» said uncle Rodney. «Mad as a hatter» (J.B.Priestley).

Сполучник as часто опускається, якщо компаративна ФО винесена на початок речення:

(as) good as gold – слухняний; = золото, а не дитина. Good as gold that child was.

Сполучник as опускається також у тому випадку, якщо перед ФО є сполучник but або yet.

(as) soft as butter – м'якотілий, слабохарактерний ...nice fellow as ever lived, but soft as butter (J. Galsworthy),

(as) smooth as glass -гладкий як скло.A faint mist marked the horizon, so that the sea undulant, yet smoothas glass, reached to infinity (A.J. Cronin).

Таким чином, в опущенні початкового сполучника as спостерігається відома закономірність, хоча й не завжди дотримувана. Так, в еліптичних реченнях, що є відповідями на питання, as може й зберігатися,наприклад:

(as) fine as silk – у відмінному стані; у доброму здоров'ї ю.»But how was Rona?» I asked. «Oh, Rona-oh, as fine as silk. Couldn't be better» (Th. Dreiser).

Компаративні ФО з as і з опущеним сполучником є своєрідними квантитативними варіантами. Наявність подібних варіантів є показником варіантної окремної оформленності компаративних ФО. Цей різновид квантитативної варіантності відрізняється від всіх інших видів тим, що вона властива всім компаративним ФО, що має у своєму складі парний сполучник as ... as[22,282].

2.6 Аналiз компаративних фразеологічних одиниць (ФО)

1) good as gold є компаративної ФО з позитивним оцінюючим значенням, що передає властивість людини. У українській мові вона має аналогіію великий (у значенні гарний, шляхетний), що відрізняється структурно-граматичною організацією, складом компонентів та функціонально-стилістичним й експресивно-емоційним забарвленням (українська ФО більш експресивна ).

2) thick as a board, dumb as an ox, silly as a goose /sheep, stupid as a donkey є компаративними ФО, що позначають властивість людини ,мають негативне оціннююче значення. В українській мові вони мають аналог ні бе/ ні ме/ <ні кукареку>(нічого не розуміючий), що має розходження структурно-граматичної організації і компонентного складу. З українською ФО тупий як корок вони вступають у відносини часткової еквівалентності, їх значення й функціонально-стилістичне(розм.) і експресивно-емоційне забарвлення (неввічлеве) повністю збігаються, розходження виявляються лише в компонентному складі (в англійській ФО – board (дошка), в українській – корок).

3) Компаративні ФО ,що дають характеристику людині poor as Job і poor as a church mouse, що є двухкомпонентними, і ФО гол як сокіл вступають у відносини часткової еквівалентності, маючи розходження лише у компонентному складі.

4) deaf as a post /as a stone/ – глухий як пеньок є ФО, які позначають властивість людини. Вони вступають у відносини часткової еквівалентності, їх значення й функціонально-стилістичне і експресивно-емоційне забарвлення повністю збігаються, розходження виявляються лише в компонентному складі (в англійській ФО використане слово post /stone/ як другий компонент, тоді як в українській – пеньок).

5) ФО <аs> bold as a coot, що описує частину людського тіла, має в українській мові частковий еквівалент лиса як коліно(про голову), ці ФО дуже близькі в семантичному плані, а також по функціонально- стилістичному і експресивно-емоційному забарвленню, але мають розходження компонентного складу (в англійській ФО – coot (лисуха (птах), в українській- коліно).

6) busy (fussy, etc.) as a mother hen with her chickens і носиться як

клушка з яйцями /як <дурень /дурень/> з писаною торбою/ вступають у відносини часткової еквівалентності, їх значення й функціонально-стилістичне (розм.) і експресивно-емоційне забарвлення повністю збігаються, розходження виявляються лише в компонентному складі (в англійській ФО – mother hen with her chickens (курка з курчатами), в українській – клушка з яйцями / <дурень /дурень/> з писаною торбою/) і в структурно-граматичній організації (українська ФО є дієслівною).

7) easy as falling of a dog є двухкомпонентною компаративною ФО, що має нейтральне значення й характеризує властивість предмета. Вона має частковий еквівалент в українській фразеології – простіше простого. Їх значення й функціонально-стилістичн і експресивно- емоційне забарвлення повністю збігаються, розходження є в компонентному складі (в англійській ФО – falling of a dog (звалитися з собаки), в українській – простого) і в структурно-граматичній організації (в українській ФО як другий компонент використаний прикметник – простого, а основою порівняння є прикметник у порівняльному ступеня).

8) strong as a horse є ФО, що позначає властивість людини (силу), і має фразеологічна відповідність в українській мові – ФО здоровий як бик. Ці відповідності вступають у відносини часткової еквівалентності, їх значення, функціонально-стилістичне, експресивно-емоційне забарвлення і структурно-граматична організація повністю збігаються, розходження виявляються лише в компонентному складі (в англійській ФО – horse (кінь), в українській – бик).

9) ФО cold as a stone /ice, marble/ переведена на українську мову з допомогою часткового аналога як кам'яний. Незважаючи на те, що ці ФО мають приблизно подібний компонентнтний склад (загальний об'єкт порівняння – камінь/stonе), семантика англійської ФО передана лише приблизно.

10) ФО like as peas й як дві краплі води є аналогами із близькою подібністю семантики, структурно-граматичною

організацією й функціонально-стилістичним й експресивно-емоційним забарвленням. Розходження простежуються лише в компонентному складі (англійська ФО може вживатися без числівника два, а також як однокомпонентна ФО і має у своєму складі компонент peas, тоді як в українській ФО використаний об'єкт порівняння – краплі води).

11)<Аs> pretty as a picture /as paint/ є ФО, що позначає властивість людини, надаючи йому позитивне оціннююче значення. Другий компонент picture невмотивований. В українській мові дана ФО має фразеологічну відповідність як картинка, з якою вони вступають у відносини часткової еквівалентності, їх значення, структурно-граматична організація, функціонально-стилістичне і експресивно-емоційне забарвлення повністю збігаються, розходження виявляються лише в компонентному складі (в українській ФО відсутній переклад основи порівняння -прикметника pretty).

12)ФО more dead than alive є компаративною і характеризує людину,тут основа порівняння, прикметник more, вжитий в порівняльному ступені. В українській мові вона має фразеологічну відповідність ледве живий, котра є аналогом із приблизною подібністю значення й функціонально-стилістичним і експресивно-емоційним забарвленням, але по-різному проявляється в плані вираження: розходження компонентного складу й структурно-граматичної організації.

13)ФО mad as a wet hen є компаративною й характеризує людину або тварину. В українській мові в неї немає відповідностей, тому вона може бути перекладена лексичним способом перекладу – розлютований.

Порівняльний аналіз ад'єктивних фразеологічних одиниць в англійській та украйнській мовах виявив значну їх подібність як на структурно-граматичному і компонентному, так і на семантичному рівнях.

Незважаючи на різний склад мов, а отже, і різні способи вираження синтаксичних відносин між компонентами в англійській та українській мовах, виявлені відповідності структурного підкласу ад'єктивних фразеологізмів, що у свою чергу збільшує можливість знаходження еквівалентних й аналогічних відповідностей ФО у двох мовах.

Семний аналіз групи ад'єктивних фразеологізмів дозволив виділити загальні інтегральні семи й приблизну відповідність диференціальних семантичних ознак у сигніфікативно-денотативному значенні ФО, що є основою для визначення фразеологічних еквівалентів і аналогів мовах,що порівнюються.

Невеликі розходження проявляються, в основному, при аналізі структурно-граматичної організації й компонентного складу.

При перекладі структурна організація компаративних ФО з підрядним зв'язком, найчастіше, в обох мовах приблизно або повністю схожа.

Виділення повних і часткових фразеологічних еквівалентів і аналогів враховуючи сигніфікативно-денотативного значення, суб'єктивно-оціннюючної, функціонально-стилістичної, експресивно-емоційної коннотацій, структурно-граматичного і компонентного рівнів аналізу фразеологічного матеріалу дає яскраву картину відповідностей в англійських та українських ад'єктивних ФО.

Безеквівалентні фразеологізми в обох мовах становлять дуже незначну частину загального складу ФО, що може бути пояснено подібністю навколишнього світу , здатністю мислення людини, подібністю сприйняття й оцінки оточуючих нас людей, тварин, явищ.


PОЗДІЛ III. МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ВПРАВ НА ВИВЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, ЩО МАЮТЬ У СВОЄМУ СКЛАДІ КОМПАРАТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ

Сталі словосполучення й ідіоматичні вираження є невід'ємною частиною будь-якої мови.Тому перед учнями, які вивчають англійську мову,постає складне завдання  збагатити мовлення фразеологізмами. Проблема полягає не тільки у механічому запам'ятовуванні фразеологічних одиниць ,а і у правильному їх використанні в реченні. На відміну від носіїв мови, які з легкістю використовують безліч ідіом змалку , процес їх запам'ятовування й використання вимагає чимало зусиль від українськомовного учня. Фразеологічні одиниці використовуються на всіх рівнях вивчення англійської мови ,але цьому розділу лексики у шкільному курсі приділяється недостатньо уваги.

Метою даного розділу є розробка вправ ,що націлені на вивчення фразеологічних одиніць з компаративним елементом ,викорисовуючи принцип «від простого до складного», відповідно й система завдань побудована від найбільш простих до більш складних.

1.Представлення фразеологічних одиниць .Тобто вчитель подає сталі вирази , виписавши їх на дошку або на картки для того щоб познайомити учнів зі словосполученнями.Можна використовувати різні способи подачі , використовуючи картки,картинки,аудіозаписи,тексти з виділенними словосполученнями.

Також на початку уроку можна дати визначення терміна «фразеологізм».

2.Match the items to form collocations

1as black as

2as bold as

3as brown as

4as busy as

5as cold as

6as white

7as easy as

8as brave as

9as sharp as

10as hungry as

a coal

b brass

c a berry

d a bee

e ice.

f snow

g A.B.C.

h a lion

I a needle

j a hunter

Цю вправу обов'язково треба перевірити. Це робить або вчитель разом з учнями,або учні з допомогою фразеологічного словника.

3.Translate the following idioms.

Find the equivalents in ukrainian:

As black as coal

As busy as a bee

As cold as ice

As hungry as a hunter

more dead than alive

(as) fat as a pig

(as) vain as a peacock

(as) pretty as a picture

as like as two peas

(as) plain as the nose

4.Explain the meaning of the following idioms:

1.  as brown as a berry

2.  as cool as cucumber

3.  as easy as A.B.C.

4.  as hard as a bone

5.  as like as two pears

6.  as pale as ashes

7.  as weak as a water

8.  as silent as a grave

9.  as merry as a grig

10.  as busy as a bee

5.Complete the sentences using idioms:

1.When I met them together,they were …. ,I even couldn't understand who Anna was.(likeness)

2 He rose and came back whith lips …(pale)

3.He works too much and every time I ask him for a meeting he answers he is … and have no time.

4.Owning to the intense cold the ground was …(hard)

5.After so many years of teaching at school it was just … for Mike to organise the meeting.(easy)

6.Having spent summer in the Crimea Joe became …(sunburning )

7.Nothing seemed to put her out.She was always …(happy)

8.It is a secret .And I hope you are …

9.In any situation he is seemed to be….(calm)

10. Sir, I am just getting well of a fever, and I am …(weak)

6.Make your own senteces with idioms from ex.4.

7.Finish dialogues with idioms from ex.4.

a -Have you seen Marry recently?

– She must be working.She is ….

b -Do you know the keys to thise exercise?

-Yes, I do.I've just done it .It is …. for me.

8.Make your own dialogues with idioms from ex.4.

9.Make a short story( situation) and use one or more idioms.


 ВИСНОВКИ

Компаративні фразеологічні одиниці займають окреме місце у вивченні роздiлу фразеології.

Проведений аналіз компаративних ФО дозволяє зробити наступні висновки:

1. Категорія компаративності є функционально-семантичною категорією, що включає поняття рівності/нерівності, більшого або меншого ступеня якості, що виражається як у граматичній категорії ступенів порівняння прикметників, так і на лексичному й на синтаксичному рівнях.

2. Класифікація компаративних одиниць залежить від їх семантичного складу, оціночного значення, відповідності в украйнській мові.

3. Порівняльний аналіз ад'єктивних фразеологічних одиниць в англійській та украйнській мовах виявив значну їх подібність як на структурно-граматичному і компонентному, так і на семантичному рівнях.

Безперечно, що знайомлячись з іноземною мовою, засвоюючи, вивчаючи її, людина одночасно проникає в нову національну культуру, одержує величезне духовне багатство, збережене досліджуваною мовою.

Учні, освоюючи іноземну мову, в нашому випадку англійську, одержує можливість долучитися до національної культури й історії народу Великобританії.

Фразеологія, як невід'ємна частина й своєрідна скарбниця будь-якої мови світу, може ефективно сприяти цьому долученню.

Фразеологізми фразеологічні сполучення відбивають багатовікову історію англійського народу, своєрідність його культури, побуту, традицій.

Результатом введення в курс вивчення англійської мови фразеологічного розділу лексики буде, на нашу думку, підвищення якості знань англійської мови в українських загальноосвітніх школах.


ЛIТЕРАТУРА

1.Азарх Н.А. Фразеологические единицы в современном английском языке // Иностранные языки в школе, 1956, № 6.

2.Алехина А.И. Фразеологическая единица и слово. Минск, 1991.

3.Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. Л., 1989.

4.Амосова Н.Н. Фраземы как разновидность фразеологических единиц английского языка // Проблемы фразеологии: исследования и материалы / Под ред. А.М. Бабкина. М.-Л., 1964. С. 139.

5.Аничков И.Е. Труды по языкознанию. С-Петербург, 1997.

6.Антрушина Г. Б., Афанасьева О. В., Морозова Н. Н. Лексикология английского языка. М., 1999. -- 288с.

7.Ахманова О.С. Очерк по общей и русской лексикологии. М.,1957. – 298с.

8.Ахманова О.С., Медникова Э.М., Григорьева С.А. К вопросу о фразеологической сочетаемости и путях ее изучения // Проблемы фразеологии и задачи ее изучения в высшей и средней школе. – Вологда, 1978.

9.Балли Ш. Французская стилистика. М., 2001.

10.Берлизон С.Б. Специфика семантики фразеологических единиц и роль структурных компонентов в ее определении // Семантическая структура слова и фразеологизма: [Сб.] – Рязань, 1980.

11.Виноградов В.В. Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины // Лексикология и лексикография: избранные труды. М.: «Наука», 1977. 312 с.

12.Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке // Лексикология и лексикография: избранные труды. М.: «Наука», 1977. 312 с.

13.Виноградов В.В. Основные типы лексических значений слова // Лексикология и лексикография: избранные труды. М.: «Наука», 1977. 312 с.

14.Гальперин И.Р. Информативность единиц языка.- М., 1974.

15.Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. – М.: Изд. Литературы на иностранных языках, 1958. – 457 с.

16.Гальперин И.Р. и Черкасская. Е. В. Лексикология английского языка. М., 1955.

17.Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов. М.,1990. – 159с.

18.Загоруйко А.Я. Лекции по лексикологии современного английского языка: Учебное пособие для студентов. – Ростов н/ДЖ Изд-во РГПУ, 2005. – 128 с.

19.Копыленко М.М., Попова З.Д. Очерки по общей фразеологии. – Воронеж, 1990.

20. Кунин А.В. Английская фразеология. Теоретический курс. М., 1981.

21. Кунин А.В. Теория фразеологии Шарля Балли // ИЯШ. – 1966. – №3.

22. Кунин А.В. Фразеология современного английского языка. М., 1996.

23. Пастушенко Л.П. Английские фразеологические единицы в составе фразеологического поля. Дис. канд. филол. наук. – Киев, 1982.

24. Прокольева С.М. Механизмы создания фразеологической образности. М., 1996.

25. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. М.,1996. – 260 с.

26. Смирницкий А.И. К вопросу о слове (проблема отдельности слова) // Вопросы теории и истории языка/ Редкол.: Г.Ф. Александров и др. М., 1952. С.202-204.

27. Телия В.Н. Вторичная номинация и ее виды // Языковая номинация: Виды наименований. М., 1977.

28. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. М.,1985. – 160с.

29. Arnold I.V. The English Word. 3rd ed., rev. and enl. M., 1986. – 295 p.

30. Longman Dictionary of Contemporary English. London, 1997.

31. Longman Dictionary of English Idioms. L., 1981.

32. Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь.- 4-е изд., переработанное и дополненное. М., 1984.

33. Мюллер В.К. Новый англо-русский словарь. М.: «Русский язык», 2000


Страницы: 1, 2, 3


рефераты скачать
НОВОСТИ рефераты скачать
рефераты скачать
ВХОД рефераты скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты скачать    
рефераты скачать
ТЕГИ рефераты скачать

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.