рефераты скачать
 
Главная | Карта сайта
рефераты скачать
РАЗДЕЛЫ

рефераты скачать
ПАРТНЕРЫ

рефераты скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Рынок ценных бумаг в Украине

Рынок ценных бумаг в Украине

ІІІ ВАРІАНТ

1.Правовий механізм регулювання та контролю на ринку цінних паперів

Практичні завдання:

1.Проаналізувати правовий статус і склад повноважень суб’єктів

фондового ринку: емітентів цінних паперів, інвесторів, посередників,

реєстраторів на фондовому ринку. Виконання завдання оформіть у вигляді

таблиці з відповідними поясненнями.

2.Вирішить задачу:

Громадяни України Петренко, Мироненко, Оргулюк та інші, загалом 20 осіб,

вирішили створити фондову біржу. Прицьому жоден з них не займався торгівлею

цінними паперами. Зазначені особи мали намір сформувати статутний фонд

біржі у розмірі 15 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чи можуть зазначені особи створити фондову біржу? Які вимоги

встановлені законодавством України щодо осіб, які можуть бути

засновниками фондової біржі? Чи є якісь вимоги до розміру і порядку

формування статутного фонду фондової біржі?

1.Правовий механізм регулювання та контролю на ринку цінних паперів

Становлення ринку цінних паперів України, розбудова його внутрішньої

інфраструктури вимагають одночасного становлення та вдосконалення системи

регулювання та контролю за процесами, що відбуваються на ньому. Це

обумовлено тим, що значна складність, різкі коливання стану фондового

ринку, наявність великої кількості професійних та непрофесійних учасників,

величезні обсяги різноманітних угод, що укладаються, конфіденційний

характер значної частини інформації щодо цінних паперів та цілий ряд інших

факторів створюють потенційні умови для зловживань, які посягають на

інтереси широкого кола інвесторів, зменшують їх довіру до ринку, що як

наслідок призводить до падіння його ефективності.

Ринок цінних паперів повинен приваблювати інвесторів своїми законністю,

чесністю та порядком. Цього можна досягти лише шляхом державного

регулювання індустрії цінних паперів у тісній взаємодії з її

представниками.

Основні функції щодо регулювання фондового ринку в країні належать

державі, адже цей ринок є настільки масштабним та ризиковим для фінансової

безпеки країни, пред'являє настільки високі вимоги до інфраструктури та

ресурсів на його будівництво, що тільки зусилля держави "згори" можуть

надати йому цивілізованої та безпечної форми. По суті, має бути масштабна

програма створення ринку цінних паперів у країні, адекватна державним

програмам приватизації та структурних змін у галузях господарства.

Функції регулювання і контролю за ринком цінних паперів здійснюються

державою шляхом формування спеціальних структур, потреба в яких

зумовлюється специфікою способів регулювання, пов'язаних з контролем за

розкриттям обшир-них масивів інформації; видачею великої кількості ліцензій

та спеціальних дозволів; організацією реєстрації випусків цінних паперів і

професійних учасників фондового ринку; необхідністю постійної адаптації

законодавства та підзаконних норм в індустрії цінних паперів, яка швидко

розвивається і змінюється; необхідністю для широких верств інвесторів

створення органу, який здатен захистити їх інтереси, а також цілим рядом

інших обставин.

Світовий досвід не дає однозначної моделі організації системи регулювання

і контролю на ринку цінних паперів. Різноманітність підходів у цій сфері

визначається, головним чином, ступенем розвитку ринку цінних паперів;

особливостями законодавства, яке в різних країнах відрізняється за рівнем

жорсткості; соціальною та правовою культурою суспільства; рівнем

організації професійних об'єднань учасників фондового ринку, здатних взяти

на себе значну частину роботи з регулювання діяльності на ньому, тощо.

Відповідно до вказаних факторів розрізняються і форми, прийоми та методи

діяльності з регулювання і контролю за виконаннням законодавства та правил

цивілізованої поведінки на фондовому ринку, а також відповідальності за їх

порушення.

Можна виділити дві основні моделі регулювання державою ринку цінних

паперів.

Перша модель — регулювання фондового ринку зосереджується переважно в

державних органах, і лише невелика частина повноважень щодо нагляду,

контролю, встановлення обов'язкових правил поведінки передається державою

самоврядним організаціям професійних учасників ринку. Такий підхід,

наприклад, застосовується у Франції.

Друга модель — максимально можливий обсяг повноважень передається

самоврядним організаціям, значне місце в контролі займають не жорсткі

нормативні приписи, а переговорний процес, індивідуальні узгодження з

професійними учасниками ринку, і при цьому держава зберігає за собою

основні контрольні функції, можливості в будь-який момент втрутитись у

процес саморегулювання. Яскравий приклад такої моделі — ринок цінних

паперів Великобританії.

У реальній практиці розвинутих зарубіжних країн ступінь централізації та

жорсткість державного регулювання ринку цінних паперів коливається між цими

двома крайніми моделями.

З числа більш ніж 30 країн з розвинутими ринками цінних паперів понад 50

відсотків мають самостійні відомства (комісії з цінних паперів — модель

США), приблизно у 15 відсотках країн за фондовий ринок відповідає

Міністерство фінансів. У деяких країнах з банківською моделлю ринку цінних

паперів (наприклад, Німеччина, Австрія, Бельгія) основну відповідальність

за останній несе Центральний банк та орган банківського нагляду (він

відокремлений від Центрального банку). Унікальною в цьому відношенні є

Швейцарія, де немає єдиного державного органу, що централізував би

регулювання фондового ринку (ці функції розподілені по регіонах).

Таким чином, проведений аналіз дає підстави зробити такі висновки:

по-перше, структура державних органів, що регулюють фондовий ринок,

залежить від моделі ринку, прийнятої в тій чи іншій країні (банківський,

небанківський), ступеня централізації управління в країні та автономії

регіонів (у країнах з федеративним устроєм частина повноважень держави на

ринку цінних паперів передана територіям, наприклад, у США — штатам, у

Німеччині — землям);

по-друге, загальною тенденцією є створення самостійних відомств — комісій

з цінних паперів.

Український ринок цінних паперів, незважаючи на його незначні обсяги, має

винятково складну та суперечливу структуру державних органів, що здійснюють

його регулювання. Ця складність пояснюється такими причинами:

а) змішана (банківська і небанківська) модель ринку цінних паперів і як

наслідок — Національний банк і небанківські державні органи в ролі

регулюючих інстанцій;

б) масштабна приватизація, за якої значна частина державних підприємств

перетворюється в акціонерні товариства, створюються інвестиційні фонди,

здійснюється у великих масштабах первинне розміщення акцій приватизованих

підприємств, що, у свою чергу, викликає активне втручання в регулювання

ринку цінних паперів Фонду державного майна України.

На сьогодні в Україні функції державного регулювання фондового ринку,

відповідно до чинного законодавства, розподілені між різними міністерствами

та відомствами.

Контрольні й регулятивні функції здійснює, зокрема, Національний банк

України. На сьогодні НБУ регулює питання щодо емісії нових та обліку

випущених приватизаційних паперів, порядку їх розміщення, порядку

розміщення та обігу державних цінних паперів і деякі інші питання.

Антимонопольний комітет України відповідно до Закону України від 18

лютого 1992 р. "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної

конкуренції" та ряду нормативних актів здійснює контроль за придбанням

крупних пакетів акцій підприємств, що займають монопольне становище на

ринку, а також пакетів акцій інших підприємств, сумарна вартість придбання

яких перевищує 100 тис. доларів США (контроль за економічною

концентрацією). Крім того, Антимонопольний комітет України контролює

питання дотримання антимонопольного законодавства у процесі здійснення

спільного інвестування інвестиційними фондами та інвестиційними компаніями,

а також іншими учасниками ринку.

Певні регулятивні функції здійснюють також Міністерство юстиції,

Міністерство економіки, Державна податкова адміністрація та Державний

митний комітет.

Розосередження регулятивних функцій між такою кількістю міністерств і

відомств призводить до неузгодженості між законодавчими, й особливо між

відомчими, нормативними актами, а неврегульованість багатьох питань щодо

регулювання фондового ринку створює умови для зловживань, внаслідок чого

можливі значні суспільні потрясіння, викликані масовим невдоволенням

населення, та дискредитація ринкових реформ.

Можна стверджувати, що наслідком саме такого розподілу регулятивних

функцій стала, наприклад, ситуація, коли діяльність довірчих товариств, що

залучали кошти громадян, та структур, які пропонували громадянам послуги

щодо додаткового пенсійного забезпечення і "селенгу" (небанківських

фінансових установ), не контролювалась жодним із державних органів.

Зокрема, Фонд державного майна України формально несе відповідальність за

діяльність довірчих товариств та інших фінансових посередників, які

акумулюють кошти вкладників для інвестування в цінні папери підприємств, що

приватизуються. Однак ця відповідальність поширюється лише на аспект їх

діяльності, пов'язаний з приватизаційними паперами, отже не

розповсюджується на усі інші види операцій з грошовими коштами та майном.

Внаслідок цього діяльність переважної більшості довірчих товариств,

недержавних пенсійних фондів, різноманітних будинків "селенгу" на ринку

цінних паперів певний час не регулювалась жодним державним органом

виконавчої влади. Національний банк України не взяв на себе функцій

контролю за діяльністю небанківських фінансових установ, а Комітет у

справах нагляду за страховою діяльністю здійснює функції нагляду лише за

діяльністю страхових компаній.

З метою комплексного правового врегулюваня відносин, що виникають на ринку

цінних паперів, забезпечення захисту інтересів громадян України та держави,

запобігання зловживанням та порушенням у цій сфері Указом Президента

України від 12 червня 1995 р. № 446/95 створено Державну комісію з цінних

паперів та фондового ринку.

Згідно з цим Указом комісію було створено як центральний орган державної

виконавчої влади, який забезпечує реалізацію єдиної державної політики щодо

цінних паперів і функціонування фондового ринку в Україні та координацію

діяльності міністерств, інших центральних органів державної виконавчої

влади у цій сфері.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ініціювала прийняття

Указу Президента України від 18 листопада 1995 р. № 1080/95 "Про внесення

зміни до Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії", згідно

з яким державний контроль за діяльністю інвестиційних фондів і взаємних

фондів інвестиційних компаній забезпечують Міністерство фінансів України, а

в межах повноважень, визначених законодавством України, — Державна комісія

з цінних паперів та фондового ринку.

Крім того, відповідно до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу"

ця комісія здійснює контроль за випуском та збігом цінних паперів,

призначає державних представників на фондовій біржі, а також веде

реєстрацію емісій всіх видів цінних паперів та видає дозволи на діяльність

по їх випуску й обігу, а також від імені держави випускає державні цінні

папери.

Додаткові повноваження щодо контролю за дотриманням законодавства ка

ринку цінних паперів, запобігання та припинення його порушень, накладення

санкція були надані комісії Законом України від 30 жовтня 1996 р. ''Про

державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

Основнкаіи завданнями Державної комісії з цінних паперів та фондового

ринку згідно з цим законом є:

формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо

розвитку та функціонування ринку цінних паперів та їх похідних в Україні,

сприяння адаптації національного ринку цінних паперів до міжнародних

стандартів;

координація діяльності державних органів з питань функціонування в

Україні ринку цінних паперів та їх похідних;

здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом цінних

паперів та їх похідних на території України, дотримання законодавства у цій

сфері;

захист прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо запобігання і

припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування

санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень;

сприяння розвитку ринку цінних паперів;

узагальнення практики застосування законодавства України з питань

випуску та обігу цінних паперів в Україні, розроблення пропозицій щодо його

вдосконалення.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до

покладених на неї завдань:

встановлює вимоги до випуску (емісії) й обігу цінних паперів та їх

похідних, інформації про випуск цінних паперів, у тому числі — іноземних

емітентів, які здійснюють випуск цінних паперів на території України, та

порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних

паперів;

встановлює стандарти випуску (емісії) цінних паперів, інформації про

випуск цінних паперів, що пропонуються для відкритого продажу, в тому числі

іноземних емітентів, які здійснюють випуск цінних паперів на території

України, та порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про

випуск цінних паперів, що пропонуються для відкритого продажу;

видає дозволи на обіг цінних паперів українських емітентів за межами

території України;

здійснює реєстрацію випусків цінних паперів та інформації про випуск цінних

паперів, у тому числі цінних паперів іноземних емітентів;

встановлює вимоги щодо допуску цінних паперів іноземних емітентів та обігу

їх на території України;

реєструє правила організаційно оформлених ринків цінних паперів;

встановлює вимоги та умови відкритого продажу (розміщення) цінних

паперів на території України;

встановлює порядок та видає дозволи на здійснення діяльності з випуску

та обігу цінних паперів, на депозитарну, реєстраційну, розрахунково-

клірингову діяльність з цінними паперами та інші передбачені

законодавством спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення окремих видів

підприємницької діяльності на ринку цінних паперів, а також анулює ці

дозволи (ліцензії) у разі порушення вимог законодавства щодо цінних

паперів;

визначає за погодженням з Міністерством фінансів України, а щодо

діяльності банків на ринку цінних паперів — також з Національним банком

України, особливості ведення обліку операцій з цінними паперами та

складання звітності з них та їх похідних;

встановлює порядок і здійснює державну реєстрацію фондових бірж і

торговельно-інформаційних систем, призначає державних представників на

фондових біржах, у депозитаріях та торговєльно-інформаційних системах;

встановлює порядок і реєструє саморегулівні організації, що створюються

особами, які здійснюють підприємницьку діяльність на ринку цінних паперів

(далі — саморегулівні організації);

встановлює вимоги та стандарти обов'язкового розкриття інформації

емітентами та особами, які здійснюють підприємницьку діяльність на ринку

цінних паперів, забезпечує створення інформаційної бази даних про ринок

цінних паперів відповідно до чинного законодавства;

бере участь у підготовці відповідних проектів міжнародних договорів

України, здійснює співробітництво з державними органами і неурядовими

організаціями іноземних держав,

міжнародними організаціями з питань; що віднесені до їх компетенції;

координує роботу щодо підготовки фахівців з питань фондового ринку, видає

дозволи та здійснює контроль за навчальними закладами з підготовки

фахівців, встановлює кваліфікаційні вимога до осіб, які здійснюють

професійну діяльність з цінними паперами та проводить сертифікацію

фахівців;

організовує проведення наукових досліджень з питань функціонування

фондового ринку в Україні;

інформує громадськість про свою діяльність та стан розвитку ринку цінних

паперів;

роз'яснює порядок застосування чинного законодавства щодо цінних паперів.

ДКЦПФР також надано значних повноважень щодо застосування санкцій до

учасників ринку цінних паперів за порушення чинного законодавства України.

Так, відповідно до ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку

цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового

ринку накладає на юридичні особи штрафи:

за випуск в обіг та розміщення цінних паперів, не зареєстрованих

відповідно до чинного законодавства, — у розмірі до 10 000

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі 150 відсотків

прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;

за діяльність на ринку цінних паперів без спеціального дозволу (ліцензії),

одержання якого передбачено чинним законодавством, — у розмірі до 5000

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної

інформації — у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян;

за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпоряджень, рішень

про усунення порушень щодо цінних паперів — у розмірі до 500

неоподатковуваних міш.мумів доходів громадян.

ДКДПФР може також накладати адміністративні стягнення на посадових соб

учасників ринку цінних паперів,

Частину своїх повноважень щодо регулювання та контролю ринку цінних

паперів ДКЦПФР може делегувати саморегулівним організаціям учасників ринку

цінних паперів, створення яких передбачено ст. 17 Закону України "Про

дєржавне регулювання ринку цінних паперів в Україні". Так, вона може

передати саморегулівннм організаціям функції:

розробки та впровадження правил, стандартів і вимог щодо здійснення

операцій на фондовому ринку;

сертифікації фахівців фондового рянку;

надання дозволів (ліцензій) особам, які здыйснюють підприємницьку

діяльність на фондовому ринку;

збору, узагальнення та аналітичної обробки статистичної інформації про

підприємницьку діяльність на фондовому ринку.

Можливе делегування саморегулівним організаціям й інших повноважень, якщо

це не суперечить чинному законодавству.

Порядок створення та діяльності саморегулівних організацій в Україні

визначається Положенням про саморегулівну організацію ринку цінних паперів,

затвердженим наказом ДКЦПФР № 329 від 11 грудня 1996 р. та зареєстрованим у

Міністерстві юстиції України 26 грудня 1996 р, за № 749/1774.

Відповідно до Положення саморегулівна організація є безприбутковою

організацією з правами юридичної особи.

Саморегулівна організація створюється в організаційно-правових формах,

передбачених законодавством, діє на основі Статуту, установчого договору

(якщо це передбачено для обраної організаційно-правової форми) (далі —

установчы документи), а також правил цієї організації.

Статус саморегулівноі організації можуть одержати:

а) громадські організації фізичних осіб — професійних учасників рикку

цінних паперів;

б) об'єднання юридичних осіб — професійних учасників ринку цінних паперів.

Статус саморегулівної організації надається Державною комісією з цінних

паперів та фондового ринку тим організаціям чи об'єднанням, кількість

учасників яких становить не менш ніж 25 відсотків від загальної кількості

осіб, що здійснюють конкретний вид професійної діяльності на ринку цінних

паперів на підставі дозволів (ліцензій), виданих ДКЦПФР.

Метою заснування і діяльності саморегулівної організації є:

забезпечення високого професійного рівня діяльності учасників ринку цінних

паперів;

представництво учасників саморегулівної організації та захист їх

професійних інтересів;

професійна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців — учасників

саморег/лівної організації, уповноважених здійснювати операції з цінними

паперами;

інформування своїх учасників стосовно законодавства про цінні папери та

про всі зміни, що вносяться до нього;

розробка та контроль за дотриманням норм і правил поведінки, регламентів,

правил здійснення операцій з цінними паперами, вимог до професійної

кваліфікації фахівців — учасників саморегулівної організації, уповноважених

здійснювати операції з цінними паперами, та інших документів, передбачених

законодавством;

впровадження ефективних механізмів розв'язання спорів між учасниками

саморегулівної організації, учасниками саморегулівної організації та їх

клієнтами;

розробка та впровадження заходів щодо захисту клієнтів учасників

саморегулівної організації та інших інвесторів, а також додержання етичних

норм і правил поведінки учасників саморегулівноі організації у їх взаєминах

з клієнтами.

Саморегулівна організація на підставі своїх установчих документів і правил

та делегованих Державною комісією згідно із статтею 17 Закону України "Про

державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" повноважень може мати

право:

перевіряти діяльність своїх учасників у порядку, узгодженому Державною

комісією;

контролювати дотримання своїми учасниками законодавства, прийнятих

саморегулівною організацією правил і вимог щодо провадження професійної

діяльності та угод (операцій) з цінними паперами;

представляти інтереси своїх учасників у Державній комісії;

збирати, узагальнювати та аналітичне обробляти статистичну інформацію про

професійну Діяльність на фондовому ринку;

розробляти та впроваджувати відповідно до законодавства та цього Положення

правила, стандарти та вимоги до здійснення операцій на фондовому ринку,

Страницы: 1, 2


рефераты скачать
НОВОСТИ рефераты скачать
рефераты скачать
ВХОД рефераты скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты скачать    
рефераты скачать
ТЕГИ рефераты скачать

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.