рефераты скачать
 
Главная | Карта сайта
рефераты скачать
РАЗДЕЛЫ

рефераты скачать
ПАРТНЕРЫ

рефераты скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Рынок ценных бумаг в Украине

провадження професійної діяльності та операцій з цінними паперами своїми

учасниками, удосконалювати механізм обігу цінних паперів, ведення обліку та

звітності стосовно операцій з цінними паперами;

відповідно до кваліфікаційних вимог Державної комісії розробляти навчальні

програми та плани, готувати фахівців для провадження професійної діяльності

на ринку цінних паперів, визначати їх кваліфікацію та проводити

сертифікацію фахівців фондового ринку;

надавати дозволи (свідоцтва) особам, які здійснюють професійну діяльність

на фондовому ринку.

Практичні завдання:

1.Проаналізувати правовий статус і склад повноважень суб’єктів фондового

ринку: емітентів цінних паперів, інвесторів, посередників, реєстраторів на

фондовому ринку. Виконання завдання оформіть у вигляді таблиці з

відповідними поясненнями.

|Суб| |№ Статті |

|’єк| |нормативно-|

|т |Правовий статус і склад повноважень |правового |

|рин| |акту |

|ку | | |

|Емі|Емітент: |Закон |

|тен|від свого імені випускає цінні папери і |України |

|ти |зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з |“Про цінні |

|ЦП |умов їх випуску. |папери і |

| |Емітентами можуть виступати: |фондову |

| |держава в особі уповноваженого органу, |біржу”; |

| |юридична особа і |Ст.2 |

| |фізична особа (у випадках, передбачених законодавством) | |

| |. |Ст.22 |

| | | |

| |Емітент має право на випуск акцій, облігацій | |

| |підприємств з моменту реєстрації цього випуску | |

| |Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.| |

| | |Ст.24 |

| |При цьому емітент зобов'язаний подати органу, що | |

| |реєструє випуск цінних паперів або інформацію про випуск| |

| |цінних паперів, баланс та довідку про фінансовий стан, |Ст.37 |

| |підтверджені аудитором. | |

| | | |

| |Емітент зобов'язаний не менше одного разу на рік | |

| |інформувати | |

| |громадськість про своє господарсько-фінансове | |

| |становище і |Ст.18 |

| |результати діяльності | |

| | | |

| |У разі розірвання договору на передоплату емітент | |

| |зобов'язаний на вимогу вказаної особи відшкодувати | |

| |покупцю витрати і можливі збитки, пов'язані з передплатою| |

| |або купівлею цінних паперів. | |

| |Емітент у разі невиконання умов передплати на цінні | |

| |папери зобов'язаний повернути передплатникам на їх | |

| |вимогу усі одержані від них кошти із сплатою процентів | |

| |за весь строк їх тримання. | |

| |Емітент несе відповідальність по відшкодуванню | |

| |збитків, завданих недостовірною інформацією про цінні | |

| |папери. | |

| | | |

| |Емітент від свого імені і за свій рахунок може доручити | |

| |торговцю цінними паперами виконувати обов'язки по | |

| |організації передплати на цінні папери або їх реалізації| |

| |іншим способом. При цьому торговець цінними паперами за | |

| |домовленістю з емітентом може брати на себе зобов'язання | |

| |у разі неповного розміщення цінних паперів викупити | |

| |в емітента нереалізовані цінні папери. | |

| | | |

|Емі| |Закон |

|тен|Емітент має право заключати договір про обслуговування |України |

|ти |емісії цінних паперів – це договір між емітентом та |“Про |

|ЦП |обраним ним депозитарієм про обслуговування операцій |національну|

| |емітента щодо випущених ним цінних паперів; |депозитарну|

| | |систему та |

| | |особливості|

| |Цінні папери, обіг яких дозволено на території України, |електронног|

| |і цінні папери, на які поширюється дія законів |о обігу |

| |України, можуть випускатися в документарній та |цінних |

| |бездокументарній формах. |паперів в |

| |Форма випуску цінних паперів визначається за |Україні”, |

| |рішенням емітента про випуск цінних паперів, |ст.1 |

| |затверджується Державною комісією з цінних паперів та| |

| |фондового ринку при реєстрації випуску та є |Ст.4 |

| |підставою для взяття цих цінних паперів на | |

| |обслуговування Національною депозитарною системою як | |

| |іменних | |

| |цінних паперів у документарній формі, цінних | |

| |паперів на пред'явника у документарній формі або | |

| |цінних паперів у бездокументарній формі, іменна | |

| |ідентифікація власників яких здійснюється на підставі |ст.9 |

| |облікового реєстру рахунків власників у зберігача. | |

| | | |

| |Емітент може здійснювати діяльність щодо ведення | |

| |реєстру власників іменних цінних - якщо кількість | |

| |власників іменних цінних паперів емітента не перевищує| |

| |кількість, визначену Державною комісією з цінних | |

| |паперів та фондового ринку як максимальну для | |

| |організації самостійного ведення реєстру емітентом;| |

| |інакше емітент зобов'язаний доручити ведення | |

| |реєстру реєстратору шляхом укладення відповідного | |

| |договору. | |

| |Договір на ведення реєстру емітент може укласти лише з |З а к о н |

| |одним реєстратором. При цьому таке доручення емітента не|У к р а ї н|

| |знімає з нього відповідальності щодо виконання |и |

| |зобов'язань, що випливають із угод щодо цінних паперів. |“Про |

| | |державне |

| |За правопорушення на ринку цінних паперів юридичні особи |регулювання|

| |несуть відповідальність: |ринку |

| |Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку |цінних |

| |накладає |паперів в |

| |на юридичних осіб штрафи: |Україні” |

| |за випуск в обіг та розміщення незареєстрованих |ст.11 |

| |цінних паперів відповідно до чинного законодавства - у | |

| |розмірі до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів | |

| |громадян або в розмірі до 150 відсотків прибутку | |

| |(надходжень), одержаних в результаті цих дій; | |

| |за діяльність на ринку цінних паперів без | |

| |спеціального | |

| |дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено| |

| |чинним законодавством, - у розмірі до 5000 | |

| |неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; | |

| |за ненадання, несвоєчасне надання або надання | |

| |завідомо недостовірної інформації - у розмірі до 1000| |

| |неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; | |

| |за ухилення від виконання або несвоєчасне | |

| |виконання розпоряджень, рішень про усунення порушень щодо| |

| |цінних паперів – у розмірі до 500 неоподатковуваних | |

| |мінімумів доходів громадян. | |

| |Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового | |

| |ринку | |

| |про накладення штрафу може бути оскаржено в суді. | |

|Інв| |З а к о н |

|ест|Інвестор на ринку цінних паперів - фізична або |У к р а ї н|

|ори|юридична особа, яка придбаває цінні папери від |и “Про |

| |свого імені та за свій рахунок з метою одержання доходу|державне |

| |чи збільшення вартості цінних паперів або набуття |регулювання|

| |відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів |ринку |

| |відповідно до чинного законодавства; |цінних |

| | |паперів в |

| |Власник акції має право на частину прибутку |Україні”; |

| |акціонерного товариства (дивіденди), на участь в |ст.1 |

| |управлінні товариством (крім власника привілейованої | |

| |акції), а також інші права, передбачені цим Законом, | |

| |іншими законодавчими актами України, а також статутом |Закон |

| |акціонерного товариства. |України |

| |Акція є неподільною. У разі коли одна і та ж акція |“Про цінні |

| |належить кільком особам, усі вони визнаються одним |папери і |

| |власником акції і можуть здійснювати свої права через |фондову |

| |одного з них або через спільного представника. |біржу”; |

| | | |

| |Суб'єктами (інвесторами і учасниками) інвестиційної |Ст.5 |

| |діяльності можуть бути громадяни і юридичні особи України| |

| |та | |

| |іноземних держав, а також держави. | |

| | | |

| |Інвестори - суб'єкти інвестиційної діяльності, які |Закон |

| |приймають рішення про вкладення власних, позичкових і |України |

| |залучених |“Про |

| |майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти |інвестиційн|

| |інвестування. Інвестори можуть виступати в ролі |у |

| |вкладників, кредиторів, |діяльність”|

| |покупців, а також виконувати функції будь-якого учасника | |

| |інвестиційної діяльності. |Ст.5 |

| |Учасниками інвестиційної діяльності можуть бути громадяни| |

| | | |

| |та юридичні особи України, інших держав, які забезпечують| |

| | | |

| |реалізацію інвестицій як виконавці замовлень або на | |

| |підставі |Ст.7 |

| |доручення інвестора. | |

| |Інвестор самостійно визначає цілі, напрями, види й обсяги| |

| | | |

| |інвестицій, залучає для їх реалізації на договірній | |

| |основі | |

| |будь-яких учасників інвестиційної діяльності, у тому | |

| |числі шляхом | |

| |організації конкурсів і торгів. | |

| |За рішенням інвестора права володіння, користування і | |

| |розпорядження інвестиціями, а також результатами їх |Ст.8 |

| |здійснення | |

| |можуть бути передані іншим громадянам та юридичним особам| |

| |у | |

| |порядку, встановленому законом. Взаємовідносини при такій| |

| |передачі | |

| |прав регулюються ними самостійно на основі договорів. | |

| | | |

| |Інвестор у випадках і порядку, встановлених | |

| |законодавством | |

| |України, зобов'язаний: | |

| |подати фінансовим органам декларацію про обсяги і джерела| |

| |здійснюваних ним інвестицій; | |

| |одержати необхідний дозвіл або узгодження відповідних | |

| |державних органів та спеціальних служб на капітальне | |

| |будівництво; | |

| |одержати позитивний комплексний висновок державної | |

| |експертизи щодо додержання в інвестиційних програмах та | |

| |проектах будівництва діючих нормативів з питань | |

| |санітарного і епідемічного благополуччя населення, | |

| |екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної | |

| |безпеки, міцності, надійності та необхідної довговічності| |

| |будинків і споруд, а також архітектурних вимог. | |

| | | |

|Фін|На ринку цінних паперів можуть здійснюватись такі |З а к о н |

|анс|види професійної діяльності: |У к р а ї н|

|ові|торгівля цінними паперами - здійснення цивільно-правових |и “Про |

|пос|угод з цінними паперами, які передбачають оплату цінних|державне |

|ере|паперів проти їх поставки новому власнику на підставі|регулювання|

|дни|договорів доручення чи комісії за рахунок своїх клієнтів |ринку |

|ки |(брокерська діяльність) або від свого імені та за свій|цінних |

| |рахунок з метою перепродажу третім особам (ділерська |паперів в |

| |діяльність), крім випадків, передбачених |Україні”; |

| |законодавством; |ст.4 |

| |депозитарна діяльність - діяльність з надання послуг | |

| |щодо зберігання цінних паперів та/або обліку прав | |

| |власності на цінні папери, а також обслуговування угод з | |

| |цінними паперами; | |

| |розрахунково-клірингова діяльність - діяльність з | |

| |визначення взаємних зобов'язань щодо угод з цінними | |

| |паперами та розрахунків за ними; | |

| |діяльність з управління цінними паперами - діяльність,| |

| |що здійснюється від свого імені за винагороду протягом | |

| |визначеного терміну на підставі відповідного | |

| |договору щодо управління переданими у володіння | |

| |цінними паперами, які належать на правах власності | |

| |іншій особі, в інтересах цієї особи або визначених цією | |

| |особою третіх осіб; | |

| |діяльність з управління активами - діяльність, | |

| |що здійснюється за винагороду компанією з управління| |

| |активами на підставі відповідного договору про | |

| |управління активами, які належать інвесторам на праві| |

| |власності; | |

| |діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних | |

| |паперів - збір, фіксація, обробка, зберігання та | |

| |надання даних, що складають систему реєстру власників | |

| |іменних цінних паперів, щодо іменних цінних паперів, їх| |

| |емітентів та власників; | |

| |діяльність по організації торгівлі на ринку цінних | |

| |паперів - надання послуг, що безпосередньо | |

| |сприяють укладанню цивільно-правових угод щодо | |

| |цінних паперів на біржовому та організаційно | |

| |оформленому позабіржовому ринку цінних паперів. | |

| |Професійна діяльність на ринку цінних паперів, у тому | |

| |числі посередницька діяльність по випуску та обігу | |

| |цінних паперів, здійснюється юридичними і фізичними | |

| |особами виключно на підставі спеціальних дозволів | |

| |(ліцензій), що видаються в порядку, встановленому | |

| |чинним законодавством та за умови вступу до | |

| |щонайменше однієї саморегулівної організації. | |

| |У процесі здійснення професійної діяльності на ринку | |

| |цінних паперів особи, які здійснюють таку | |

| |діяльність, зобов'язані додержувати встановлених | |

| |відповідно до цього Закону та інших актів законодавства | |

| |України обов'язкових нормативів достатності власних | |

| |коштів та інших показників та вимог, що обмежують | |

| |ризики по | |

| |операціях з цінними паперами. | |

|Фін|Діяльністю по випуску та обігу цінних паперів, відповідно|Закон |

|анс|до цього Закону, визнається посередницька діяльність по |України |

|ові|випуску та обігу цінних паперів, здійснювана банками, а|“Про цінні |

|пос|також акціонерними товариствами, статутний фонд яких |папери і |

|ере|сформовано за рахунок виключно іменних акцій, та іншими|фондову |

|дни|товариствами (надалі - торговці цінними паперами), для |біржу”; |

|ки |яких операції з цінними паперами становлять |ст.26 |

| |виключний вид їх діяльності. | |

| |Торговці цінними паперами вправі здійснювати такі | |

| |види діяльності по випуску та обігу цінних паперів: | |

| |а) діяльність по випуску цінних паперів; | |

| |б) комісійну діяльність по цінних паперах; | |

| |в) комерційну діяльність по цінних паперах. | |

| |Діяльністю по випуску цінних паперів визнається | |

| |виконання торговцем цінними паперами за дорученням, від | |

| |імені і за рахунок емітента обов'язків по організації | |

| |передплати на цінні папери або їх реалізації іншим | |

| |способом. При цьому торговець цінними паперами за | |

| |домовленістю з емітентом може брати на себе зобов'язання | |

| |у разі неповного розміщення цінних паперів викупити | |

| |в емітента нереалізовані цінні папери. |Ст.28 |

| |Комісійною діяльністю по цінних паперах | |

| |визнається купівля-продаж цінних паперів, що здійснюється| |

| |торговцем цінними паперами від свого імені, за | |

| |дорученням і за рахунок іншої особи. | |

| |Комерційною діяльністю по цінних паперах | |

| |визнається купівля-продаж цінних паперів, що здійснюється| |

| |торговцем цінними паперами від свого імені та за свій | |

| |рахунок. | |

| | | |

| | | |

| |Дозвіл на здійснення будь-якого виду діяльності по | |

| |випуску та обігу цінних паперів не може одержати | |

| |торговець цінними паперами, який безпосередньо або | |

| |побічно володіє майном іншого торговця цінними | |

| |паперами вартістю понад 10 процентів статутного фонду, | |

| |втому числі безпосередньо - вартістю понад 5 процентів | |

| |статутного фонду іншого торговця. | |

| |Торговець цінними паперами, який має дозвіл на | |

| |здійснення будь-якого виду діяльності по випуску та обігу| |

| |цінних паперів, не може безпосередньо або побічно | |

| |володіти майном іншого торговця цінними паперами | |

| |вартістю понад 10 процентів статутного фонду, в тому | |

| |числі безпосередньо - вартістю понад 5 процентів | |

| |статутного фонду іншого торговця. | |

| |Якщо частка юридичної особи, що не має дозволу на | |

| |здійснення діяльності по обігу цінних паперів, або | |

| |громадянина в статутному фонді кількох торговців | |

| |цінними паперами перевищує 5 процентів по кожному | |

| |торговцю, то ці торговці не можуть здійснювати | |

| |торгівлю цінними паперами один з одним. | |

| |Торговець цінними паперами не може здійснювати торгівлю: | |

| |а) цінними паперами власного випуску; | |

| |б) акціями того емітента, у якого він безпосередньо | |

| |або | |

| |побічно володіє майном у розмірі більше 5 процентів | |

| |статутного фонду. | |

| |Відповідно до цієї статті безпосереднім володінням | |

| |майна визнається володіння часткою у статутному | |

| |фонді будь-якого товариства, побічним володінням - | |

| |володіння часткою у статутному | |

| |фонді такого товариства, яке є учасником в іншому | |

| |товаристві. | |

|Реє| Реєстратор - юридична особа - суб'єкт |З А К О Н |

|стр|підприємницької діяльності, який одержав у встановленому |У К Р А Ї Н|

|ато|порядку дозвіл на ведення реєстрів власників іменних |И |

|ри |цінних паперів |“Про |

| |(реєстр власників іменних цінних паперів - |Національну|

| |складений реєстратором на певну дату список власників |депозитарну|

| |іменних цінних паперів та номінальних утримувачів) |систему та |

| | |особливості|

| | |електронног|

| |Діяльність щодо ведення реєстру власників іменних |о обігу |

| |цінних паперів здійснює емітент або реєстратор. Якщо |цінних |

| |кількість власників іменних цінних паперів емітента |паперів в |

| |перевищує кількість, визначену Державною комісією з |Україні”.Ст|

| |цінних паперів та фондового ринку як максимальну |.1 |

| |для організації самостійного ведення реєстру | |

| |емітентом, емітент зобов'язаний доручити ведення | |

| |реєстру реєстратору шляхом укладення відповідного |Ст.9 |

| |договору. | |

| |Договір на ведення реєстру емітент може укласти лише з | |

| |одним реєстратором. При цьому таке доручення емітента не| |

| |знімає з нього відповідальності щодо виконання | |

| |зобов'язань, що випливають із угод щодо цінних паперів. | |

| | | |

| |Ведення реєстрів власників іменних цінних | |

| |паперів передбачає облік та зберігання протягом певних | |

| |строків інформації про власників іменних цінних | |

| |паперів та про операції, внаслідок яких виникає | |

| |необхідність внесення змін до реєстру власників | |

| |іменних цінних паперів. Підставою для внесення змін до| |

| |реєстру власників іменних цінних паперів є | |

| |документи, згідно з якими переходить право власності | |

| |на відповідні іменні цінні папери. | |

| |Реєстратор зобов'язаний на вимогу власника цінних | |

| |паперів або його представника, а також номінального | |

| |утримувача надати виписку з реєстру власників іменних | |

| |цінних паперів. Власник або його представник чи | |

| |номінальний утримувач не мають права вимагати включення | |

| |до виписки інформації, що виходить за межі компетенції | |

| |реєстратора, у тому числі інформації про інших | |

| |власників та кількість цінних паперів, які їм належать. | |

|Реє| Юридичні особи можуть одержати дозвіл на ведення | |

|стр|реєстрів власників іменних цінних паперів, якщо |Ст.12 |

|ато|реєстраційна діяльність передбачена їх статутом. | |

|ри |Органи державної влади не можуть бути засновниками або | |

| |учасниками реєстратора. Центри сертифікатних | |

| |аукціонів і їх правонаступники не можуть вести | |

| |реєстри і бути засновниками та учасниками реєстратора. | |

| |Частка емітента цінних паперів у статутному фонді | |

| |реєстратора не може перевищувати десяти відсотків. | |

| |Емітент може вести власний реєстр самостійно, якщо | |

| |кількість власників цінних паперів не перевищує | |

| |кількості, визначеної Державною комісією з цінних | |

| |паперів та фондового ринку. | |

| |Реєстратор веде реєстр власників іменних цінних паперів | |

| |на умовах договору, що укладається з емітентом цінних | |

| |паперів. | |

| |Типова форма договору затверджується Державною | |

| |комісією з цінних паперів та фондового ринку. | |

| |Оплата послуг реєстратора здійснюється за тарифами, | |

| |які встановлює сам реєстратор. Максимальний | |

| |розмір тарифів встановлюється Державною комісією з | |

| |цінних паперів та фондового ринку за погодженням з | |

| |Антимонопольним комітетом України. | |

2.Вирішить задачу:

Громадяни України Петренко, Мироненко, Оргулюк та інші, загалом 20 осіб,

вирішили створити фондову біржу. Прицьому жоден з них не займався торгівлею

цінними паперами. Зазначені особи мали намір сформувати статутний фонд

біржі у розмірі 15 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чи можуть зазначені особи створити фондову біржу? Які вимоги встановлені

законодавством України щодо осіб, які можуть бути засновниками фондової

біржі? Чи є якісь вимоги до розміру і порядку формування статутного фонду

фондової біржі?

Згідно Закону України “Про ринок цінних паперів та фондову біржу” (ст.33)

- фондова біржа - акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію

цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою

діяльність відповідно до цього Закону, інших актів законодавства України,

статуту і правил фондової біржі.

Для створення фондової біржі Закон висуває наступні вимоги (ст.33.):

Фондову біржу може бути створено

- не менш як 20 засновниками - торговцями цінними паперами,

- які мають дозвіл на здійснення комерційної і комісійної діяльності по

цінних паперах

- за умови внесення ними до статутного фонду не менш як 10 000

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, вищевказані громадяни дотрималися не всіх умов, які необхідні

для створення фондової біржі: їх 20 осіб (як потрібно); вносять до

статутного фонду суму, більшу за минимально потрібну, але вони не

займалися торгівлею цінними паперами – а для створення фондової біржі

необхідно, щоб засновники біржі мали дозвіл на торгівлю цінними паперами.

Страницы: 1, 2


рефераты скачать
НОВОСТИ рефераты скачать
рефераты скачать
ВХОД рефераты скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты скачать    
рефераты скачать
ТЕГИ рефераты скачать

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.