рефераты скачать
 
√лавна€ |  арта сайта
рефераты скачать
–ј«ƒ≈Ћџ

рефераты скачать
ѕј–“Ќ≈–џ

рефераты скачать
јЋ‘ј¬»“
... ј Ѕ ¬ ƒ « »   Ћ ћ Ќ ќ ѕ ÷ Ў ў Ё ё я

рефераты скачать
ѕќ»— 
¬ведите фамилию автора:


–еферат: »стори€ –оссии 1913 год

 îáùèõ êëàññàõ Ïàæåñêîãî êîðïóñà è êàäåòñêèõ êîðïóñàõ íà 1 ÿíâàðÿ 1914 ã. îáó÷àëîñü 12883 âîñïèòàííèêà, âûïóùåíî èç êàäåòñêèõ êîðïóñîâ 1279 ÷åëîâåê, ïðèíÿòî Ч 2140.

Íà÷àëüíûå ïîäãîòîâèòåëüíûå øêîëû

1)    22 øêîëû äëÿ ñîëäàòñêèõ äåòåé ïðè ïîëêàõ ãâàðäèè Ч 929 ÷åë.

2)    Ðîæäåñòâåíñêàÿ øêîëà èìåíè èìïåðàòîðà Ïåòðà Âåëèêîãî â Ðåâåëå Ч 85 ÷åë.

3)    Øêîëà èìåíè èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà II Ч 99 ÷åë.

Òàáëèöà 12

Ñâåäåíèÿ î ÷èñëå è ðàñïðåäåëåíèè âûïóùåííûõ îôèöåðîâ èç âîåííî-ó÷åáíûõ çàâåäåíèé â 1942 ã.

Íàèìåíîâàíèå

Ïî ðîäàì âîéñê

âîåííî-ó÷åáíûõ Ãâàðäèÿ

Àðìèÿ

Êàçà÷üè ÷àñòè

Âñåãî

çàâåäåíèè

Ïåõîòà Êàâàëåðèÿ

Àðòèëëåðèÿ

Èíæåí. ÷àñòè

Ïåõîòà Êàâàëåðèÿ Àðòèëëåðèÿ Èíæåí. ÷àñòè

Æåëåçíîäîð.

Êîííûå ÷àñòè Àðòèëëåðèÿ

Ïåõîòíûå ÷àñòè

Ïàæåñêèé êîðïóñ 8 9 3 Ч 1 3 1 Ч Ч Ч Ч Ч 25

Âîåííûå ó÷èëèùà(ïåõîòà)

Ïàâëîâñêîå (ÑÏá.) 23 Ч Ч Ч 149 Ч 9 14 1 1 1 Ч 198
Àëåêñàíäðîâñêîå(Ìîñêâà) 13 Ч Ч Ч 188 Ч 8 13 1 4 Ч Ч 227

Àëåêñååâñêîå (Ìîñêâà)

Ч

Ч

Ч Ч 198 Ч 9 14 1 9 Ч 2 233
Êèåâñêîå 1 Ч Ч Ч 154 Ч 9 14 1 9 Ч 1 189

Âëàäèìèðñêîå (ÑÏá.)

2 Ч Ч Ч 135 Ч 9 13 1 1 Ч 1 164
Êàçàíñêîå 1 Ч Ч Ч 160 Ч 8 13 1 1 1 1 186

Âèëåíñêîå

Ч Ч Ч Ч 93 Ч 3 5 Ч Ч Ч Ч 101
Îäåññêîå Ч Ч Ч Ч 173 Ч 3 7 1 Ч Ч 4 188

×óãóåâñêîå

Ч Ч Ч Ч 104 Ч 3 5 Ч 1 Ч 1 114
Òèôëèññêîå Ч Ч Ч Ч 120 Ч 2 5 1 4 Ч 5 137
Èðêóòñêîå Ч Ч Ч Ч 43 Ч 1 3 Ч Ч Ч Ч 47

Êàâàëåðèéñêèå ó÷èëèùà:

Íèêîëàåâñêîå (ÑÏá.) Ч 9 Ч Ч Ч 38 1 Ч Ч 70 Ч Ч 118

Åëèñàâåòãðàäñêîå

Ч Ч Ч Ч Ч 103

2

Ч Ч 6 Ч Ч 111
Òâåðñêîå Ч 1 Ч Ч Ч 54 1 Ч Ч 5 Ч Ч 61
Íîâî÷åðêàññêîå êàçà÷üå Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч 58 Ч 58
Îðåíáóðãñêîå êàçà÷üå Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч 39 Ч Ч 39

Ìèõàéëîâñêîå àðò. ó÷.

2 Ч 5 Ч Ч Ч 128 Ч Ч 1 9 Ч 149

Êîíñòàíòèíîâñêîå† àðò. ó÷.

Ч Ч 5 Ч Ч Ч 129 Ч Ч 1 12 Ч 147
Íèêîëàåâñêîå èíæåíåðíîå ó÷èëèùå 1 Ч Ч Ч Ч 1 Ч 72 Ч 5 Ч Ч 79

Âñåãî

51

19

13

1

1518

198

330

178

8

215

23

15

2569

Èñòî÷íèê: Âîåííî-ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê àðìèè çà 1912 ã. ÑÏá., 1914. Ñ. 92.

Òàáëèöà 13

Ðàñïðåäåëåíèå âîñïèòàííèêîâ âîåííûõ ó÷èëèù è êàäåòñêèõ êîðïóñîâ

ïî âåðîèñïîâåäàíèÿì íà 1 ÿíâàðÿ 1913 ã. (â %)

Âîåííûå ó÷èëèùà

Êàäåòñêèå êîðïóñà

Ïðàâîñëàâíîãî 89,62 94,14
Ðèìñêî-êàòîëè÷åñêîãî 5,04 2,78
Ëþòåðàíñêîãî 2,69 1,19
Àðìÿíî-ãðèãîðèàíñêîãî 1,16 0,29
Åäèíîâåð÷åñêîãî 0,24 0,29
Ñòàðîîáðÿä÷åñêîãî 0,25 0,08
Ìàãîìåòàíñêîãî 0,86 1,19
Êàðàèìñêîãî 0,05 0,04
Áóääèñòñêîãî 0,02 Ч
Ðåôîðìàòîðñêîãî 0,02 Ч
Ìîëîêàíñêîãî 0,05 Ч

Òàáëèöà 14

Ðàñïðåäåëåíèå âîñïèòàííèêîâ âîåííûõ ó÷èëèù è êàäåòñêèõ êîðïóñîâ

ïî ñîñëîâèÿì íà 1 ÿíâàðÿ 1913 ã. (â %)

Âîåííûå ó÷èëèùà

Êàäåòñêèå êîðïóñà

Ñûíîâüÿ ïîòîìñòâåííûõ äâîðÿí 19,78

56,28

ëè÷íûõ äâîðÿí 23,10 35,38
ëèö äóõîâíîãî çâàíèÿ 3,08 Ч
êóïöîâ, ìåùàí 16,91 1,28
ïî÷åòíûõ ãðàæäàí

11,29

1,98
êðåñòüÿí 16,29 Ч

êàçàêîâ, íå ïðèíàäëåæàùèõ ê ïåðå÷èñëåííûì ñîñëîâèÿì

9,26 Ч
èíîñòðàííûõ ïîääàííûõ 0,29 0,81

êèðãèçîâ, õèâèíöåâ, òóçåìöåâ

Ч 0,04

—траницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142


рефераты скачать
Ќќ¬ќ—“» рефераты скачать
рефераты скачать
¬’ќƒ рефераты скачать
Ћогин:
ѕароль:
регистраци€
забыли пароль?

рефераты скачать    
рефераты скачать
“≈√» рефераты скачать

–ефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинени€, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
ѕри использовании материалов - ссылка на сайт об€зательна.