рефераты скачать
 
Главная | Карта сайта
рефераты скачать
РАЗДЕЛЫ

рефераты скачать
ПАРТНЕРЫ

рефераты скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Реферат: История России 1913 год

Èñòî÷íèê: Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê íà 1914 ã. ÑÏá., 1914. Ñ.432-433.

                Òàáëèöà 5

 Бюджеты городов по сметным данным на 1913 год (в тыс. руб.)

               

Áþäæåòû ãîðîäîâ â 1913 ã. (ïî ñìåòíûì äàííûì) Ñåâåð Ñ/Âîñòîê Ïðîìûøëåííûé ðàéîí Ïîâîëæüå Öåíòð çåìëåäåëèÿ Ïðèáàëòèêà Çàïàäíûå ðàéîíû Èòîãî
Äî 5 òûñ. ðóá. ×èñëî ãîðîäîâ 14 3 2 11 5 18 53
Ñóììà áþäæåòîâ 45 11 8 25 10 31 130
5-10 òûñ. ðóá. ×èñëî ãîðîäîâ 12 10 1 9 8 11 51
Ñóììà áþäæåòîâ 96 78 8 62 53 84 382
20-25 òûñ. ðóá. ×èñëî ãîðîäîâ 22 29 9 28 4 28 120
Ñóììà áþäæåòîâ 368 541 172 424 66 462 2033
25-50 òûñ. ðóá. ×èñëî ãîðîäîâ 17 31 10 43 9 29 139
Ñóììà áþäæåòîâ 600 1074 378 1540 305 1128 2025
50-100 òûñ. ðóá. ×èñëî ãîðîäîâ 9 17 6 41 5 13 91
Ñóììà áþäæåòîâ 1323 1270 417 2128 331 874 6343
100-300 òûñ. ðóá. ×èñëî ãîðîäîâ 19 15 10 26 2 13 86
Ñóììà áþäæåòîâ 3301 2513 1855 3872 413 2086 14040
300-500 òûñ. ðóá. ×èñëî ãîðîäîâ 2 1 2 5 1 4 15
Ñóììà áþäæåòîâ 865 313 830 1896 329 1889 6122
500-1 ìëí. ðóá. ×èñëî ãîðîäîâ 4 6 4 7 2 7 30
Ñóììà áþäæåòîâ 2740 3933 2915 5336 1515 4656 21095
Ñâûøå 1 ìëí. ðóá. ×èñëî ãîðîäîâ 2 4 5 3 2 2 18
Ñóììà áþäæåòîâ 2015 98747 14672 8415 9715 6444 140008

Èòîãî

×èñëî ãîðîäîâ

 110

171

49

 162

38

 126

602

Ñóììà áþäæåòîâ òûñ. ðóá.

 11354

108481

21255

 23698

12737

17656

195181

Òàáëèöà 5 (ïðîäîëæåíèå)

Öàðñòâî Ïîëüñêîå Ñåâåðíûé è Þæíûé Êàâêàç Çàêàâêàçüå Èòîãî Ñèáèðü Ñðåäíÿÿ Àçèÿ Ïî èìïåðèè
Äî 5 òûñ. ðóá. ×èñëî ãîðîäîâ 4 1 1 9 8 75
Ñóììà áþäæåòîâ 17 2 2 23 30 203
5-10 òûñ. ðóá. ×èñëî ãîðîäîâ 29 3 6 9 8 3 100
Ñóììà áþäæåòîâ 224 25 48 73 51 31 761
20-25 òûñ. ðóá. ×èñëî ãîðîäîâ 45 8 6 14 7 12 198
Ñóììà áþäæåòîâ 709 124 150 274 110 184 3312
25-50 òûñ. ðóá. ×èñëî ãîðîäîâ 15 11 9 14 6 7 182
Ñóììà áþäæåòîâ 510 405 98 503 224 275 6537
50-100 òûñ. ðóá. ×èñëî ãîðîäîâ 15 11 9 14 6 7 182
Ñóììà áþäæåòîâ 510 405 98 503 224 275 6537
100-300 òûñ. ðóá. ×èñëî ãîðîäîâ 14 17 5 22 8 11 146
Ñóììà áþäæåòîâ 976 1135 363 1498 546 789 10152
300-500 òûñ. ðóá. ×èñëî ãîðîäîâ 10 2 12 2 3 32
Ñóììà áþäæåòîâ 4196 875 5071 881 1092 13166
500-1 ìëí. ðóá. ×èñëî ãîðîäîâ 1 11 2 13 5 1 50
Ñóììà áþäæåòîâ 739 7740 1169 8889 3520 831 35097
Ñâûøå 1 ìëí. ðóá. ×èñëî ãîðîäîâ 2 7 2 9 5 1 35
Ñóììà áþäæåòîâ 16544 20397 15506 36903 8411 1165 203031

Èòîãî:

×èñëî ãîðîäîâ

115

97

37

134

57

54

963

Ñóììà áþäæåòîâ

20753

40112

19583

59694

15095

6338

297061

Èñòî÷íèê: Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê íà 1914 ã. ÑÏá., Ñ.451

XI. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ (армия и флот)

È.Î.Êðûëîâ

Общие сведения об армии и флоте России

1. Âîèíñêàÿ ïîâèííîñòü

Èç âñåõ ïîääàííûõ Ðîññèéñêîé èìïåðèè, äîñòèãøèõ ïðèçûâíîãî âîçðàñòà (20 ëåò), ïîñðåäñòâîì æðåáèÿ ïðèçûâàëèñü íà äåéñòâèòåëüíóþ âîåííóþ ñëóæáó îêîëî 1/3 — 450000 èç 1300000 ÷åë. Îñòàëüíûå çà÷èñëÿëèñü â îïîë÷åíèå, ãäå ïðîõîäèëè ïîäãîòîâêó íà êðàòêèõ ñáîðàõ.

Ïðèçûâ 1 ðàç â ãîäñ 15 ñåíòÿáðÿ èëè 1 îêòÿáðÿ ïî 1 èëè 15 íîÿáðÿ — â çàâèñèìîñòè îò ñðîêîâ óáîðêè óðîæàÿ.

Ñðîê ñëóæáû â ñóõîïóòíûõ âîéñêàõ: 3 ãîäà â ïåõîòå è àðòèëëåðèè (êðîìå êîííîé); 4 ãîäà â ïðî÷èõ ðîäàõ âîéñê.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142


рефераты скачать
НОВОСТИ рефераты скачать
рефераты скачать
ВХОД рефераты скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты скачать    
рефераты скачать
ТЕГИ рефераты скачать

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.