рефераты скачать
 
Главная | Карта сайта
рефераты скачать
РАЗДЕЛЫ

рефераты скачать
ПАРТНЕРЫ

рефераты скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Реферат: История России 1913 год

*  1911 ã. íàñ÷èòûâàëîñü 298 «íàèáîëåå êðóïíûõ» èçäàòåëüñòâ.

** Â òàáëèöå ó÷òåíû èçäàòåëüñòâà, âûïóñòèâøèå áîëåå 20 íàçâàíèé.

Òàáëèöà 6

Список наиболее крупных издательств на 1911 г. (по тиражу)   

¹¹

Èçäàòåëè

Òèðàæ *

1. Ñèòèí È.Ä. 14848840
2. «Ïîñðåäíèê» 5201500
3. Êîíîâàëîâà Å. 3132278
4. Áàëàøîâ À.Ñ. 1487000
5. Ó÷èëèùíûé Ñîâåò ïðè Ñâÿòåéøåì Ñèíîäå 1635000
6. Àíòèê Â è Ê («Ïîëüçà») 1387100
7. Äóìíîâ Â.Â. 1734400
8. Ëóêîâíèêîâ Ï.Â. 1144400
9. Òèõîìèðîâ Ê.È. 1074100
10. Êèðõíåð Î. 885150
11. «Ïðîñâåùåíèå» 817510
12. Ñòóïèí À.Ä. 805675
13. Çèõìàí Ê.Ã. 783850
14. Ïåòåðáóðãñêèé ó÷åáíûé ìàãàçèí 758000
15. Êîðíôåëüì Ì.Ã. 674600
16. «Ïå÷àòíîå ñëîâî» 670350
17. Ãîðáóíîâ-Ïîñàäîâ 671770
18. Ãóòçàö Ì.Ì. 665615
19. «Âåðíîñòü» 630700
20. Ãóáàíîâ Ò.Ä. 581700
21. Ïàíàôèäèíà À.Ñ. 577700
22. Ñàáëèí À.Ä. 564570
23. Êèåâî-Ïå÷åðñêàÿ ëàâðà 524785
24. Âñåðîññèéñêèé íàöèîíàëüíûé êëóá 516450
25. «Êîïåéêà» Òîâàðèùåñòâî 514400
26. Áîãäàíîâè÷ Å.Â. 503300
27. Ãóðåâè÷ Ã.ß. 474000
28. Áåðåçîâñêèé Â.À. 477770
29. Êîìèññèÿ èì. Ïèðîãîâà 467050
30. ßìáîðã Ñ.ß. 466500
31. Íàóìîâ Ì.Ä. 460400
32. «Þíàÿ Ðîññèÿ» 453000
33. Áàôòàëîâñêèé Â.È. 442000
34. Êàóôìàí Ñ.À. 474000
35. Ìàêñèìîâ 417600
36. Ñàçîíîâ À.Ä. 404000
37. Òðàâèí Ï. 355000
38. Êèåâñêèé åïàðõèàëüíûé ìèññ. Ñîâåò 348300
39. Áðàòñòâî ñâ. Êðåñòà 346700
40. Âîëüô Ì.Î. Òîâàðèùåñòâî 340400
41. Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî òèïîãðàôñêîãî äåëà 375600
42. Ãëàâíîå óïðàâ. çåìëåóñòðîéñòâà è çåìëåäåëèÿ 318415
43. Äåâðèåí À.Ô. 307485
44. Áàøìàêîâ ß. 304350
45. Ëþáè÷ 283500
46. «Îæèâëåíèå» 276000
47. «Ðàçâëå÷åíèå» 274000
48. «Îáùåñòâåííàÿ ïîëüçà» Òîâàðèùåñòâî 256900
49. Âÿòñêîå Òîâàðèùåñòâî 250700
50. Ìèõååâ È.Ñ. 234500
51. «Øèïîâíèê» 233700
52. Àôîíñêèé Ðóññêèé Ïàíòåëåéìîíîâñêèé ìîíàñòûðü 270000
53. Ðîòåíáåðã À.Ì. 218300
54. Ñóõîâà À.Ô. 216350
55. «Îáðàçîâàíèå» 213365
56. Êèåâñêèé ó÷åáíûé îêðóã 210000
57. Êëþêèí Ì.Â. 207600
58. «Ðàçóì» 207600
59. Ñóâîðèí À.Ñ. 204590
60 «Ñîòðóäíèê» 19960Î
61. Êàðáàñíèêîâ Í.Ï. 199000
62. Áðîêãàóç-Ýôðîí 192000
63. Äðóòìàí (Åôèìîíà) 191500
64. Âëàñüåâñêîå îáùåñòâî òðåçâîñòè 184000
65 Âàñèïüåâ È.Â. è Êî 182200
66. Ïàâëåíêî Ô. 180900
67. Ñëåïöîâà Ì. Í. 178800
68. Ìîñêîâñêîå êí-âî 175000
69. Õîëìóøèí Í.È. 175000
70. «Ïîðÿäîê» 158000
71. «Ñôèíêñ» 154820
72. Òèõîìèðîâ Ä.È. 154800
73. Àëåêñàíäðî-Íåâñêîå îáùåñòâî òðåçâîñòè 154500
74. Ðîçîâ È.À. 153000
75. Ãóáèíñêèé Â.È. 151100
76. «Ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû» 150950
77. «Ìèð» Òîâàðèùåñòâî 146650
78. Ãëàçóíîâ È. 146580
79. Çàëåññêàÿ À.Ê. 146445
80. «Ðàäóãà» 143800
81. «Ïîëåçíàÿ ëèòåðàòóðà» 143610
82. Àêàäåìèÿ Íàóê 139683
83. Êíåáåëü È. 138100
84. Ðèêêåð Ê.Ë. 134580
85. Íàðîäíîå èçäàòåëüñòâî 133700
86. Þðãåíñîí Ï. 126605
87. Íîâàÿ øêîëà 124800
88. Íèæåãîðîäñêàÿ ãóá. ó÷åíàÿ àðõèâíàÿ êîìèññèÿ 123000
89. «Îðîñ» 123000
90. «Ïðîãðåññ» 120000
91. Èîãàíñîí Ô.À. 118900
92. Ñîéêèí Ï.Ï. 118600
93. Ñêâîðöîâ Â.Ì. 116400
94. «Ãîíã» 116000
95. «Ýäèòîð» 111000
96. Êîçìàí 108000
97. «Îñâîáîæäåíèå» 107800
98. Ëóêàøåâè÷ Ð.Ï. 105000
99. Ïîñòîÿííàÿ êîìèññèÿ íàðîäíûõ ÷òåíèé 100000

Èñòî÷íèê: Ñòàòèñòèêà ïðîèçâåäåíèé ïå÷àòè, âûøåäøèõ â Ðîññèè â 1911 ã. Ñ. 88-123.

* Â òàáëèöå ó÷òåíû èçäàòåëüñòâà, âûïóñòèâøèå áîëåå 100 òûñ. ýêç.

Òàáëèöà 7

Список наиболее крупных издательств на 1911 г.

(по суммарной стоимости изданий)

¹¹

Èçäàòåëè

Ñòîèìîñòü â ðóá. *

1. Ñûòèí È.Ä. 2124660
2. «Ïðîñâåùåíèå» 1025570
3. Äóìíîâ Â.Â. 830682
4. Áðîêãàóç-Ýôðîí 604250
5. Ñàáëèí Â.Ì. 507985
6. Êîíîâàëîâà Å. 403234
7. Ó÷èëèùíûé Ñîâåò ïðè Ñâÿòåéøåì Ñèíîäå 399880
8. Âîëüô Ì.Î. Òîâàðèùåñòâî 390356
9. Äåâðèåí À.Ô. 378493
10. Ðèêêåð Ê.Ë. 317574
11. Òèõîìèðîâ Ê.È. 309490
12. «Øèïîâíèê» 308275
13. «Îáðàçîâàíèå» 306241
14. Àíòèê Â. è Ê. («Ïîëüçà») 279710
15. Ñóâîðèí À.Ñ. 267951
16. Ïàíàôèäèíà À.Ñ. 267700
17. «Îáùåñòâåííàÿ ïîëüçà» Òîâàðèùåñòâî 256260
18. «Ïîñðåäíèê» 255552
19. Ðîòåíáåðã À.Ì. 252760
20. Çèõìàí Ê.Ã. 239766
21. «Ñôèíêñ» 223680
22. Áåðåçîâñêèé Â.À. 218952
23. «Ïðàêòè÷åñêàÿ ìåäèöèíà» 217615
24. Áàëàøîâ À.Ñ. 215210
25. Áàøìàêîâ ß. 213650
26. Ãðàíàò áð. 204720
27. «Ñîòðóäíèê» 203940
28. Ãîðáóíîâ-Ïîñàäîâ 200857
29. Ìîñêîâñêîå êíèãîèçäàòåëüñòâî 197750
30. Òîëñòàÿ À.Ë. ãð. 181200
31. Êíåáåíü È. 178870
32. Ñòóïèí À.Ë. 175452
33. Ìèíèñòåðñòâî òîðãîâëè è ïðîìûøëåííîñòè 173500
34. Êèðõíåð Î. 173435
35. «Ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû» 169780
36. «Ìèð» Òîâàðèùåñòâî 158000
37. Ãóáèíñêèé Â.È. 133040
38. «Êîïåéêà» Òîâàðèùåñòâî 128290
39. Êîðíôåëüä Ì.Ã. 121030
40. Ãóòçàö Ì.Ì. 120253
41. Ëóêîâíèêîâ Ï.Â. 117709
42. Àêàäåìèÿ Íàóê 116017
43. Õîëìóøèí Í.È. 115350
44. Ìàðêñ À.Ô. 114600
45. Ïåòåðáóðãñêèé ó÷åáíûé ìàãàçèí 110900
46. Âñåðîññèéñêèé íàöèîíàëüíûé êëóá 110685
47. Ìàðòûíîâ Í.Ê. 109472
48. Èîãàíñîí Ô.Ä. 109200
49. «Ïå÷àòíîå ñëîâî» 109027
50. Íàóìîâ Ì.Ï. 102353
51. «Áëàãî» Òîâàðèùåñòâî 101000
52. Ãîëóáåâ È.Ê 100975
53. «Äåÿòåëü» 99440
54. Çàëåññêàÿ À.Ê. 97644
55. «Þíàÿ Ðîññèÿ» 95788
56. Áàôòàëîâñêèé Â.È. 93350
57. Êàóôìàí Ñ.À. 91190
58. Çóáêîâ È.È. 86232
59. «Çíàíèå» 84900
60. Ñèíîäàëüíàÿ òèïîãðàôèÿ 84612
61. Ñàìîíåíêî È.È. 81975
62. Äðóòìàí (Åôèìîâà) 81940
63. «Ñàìîîáðàçîâàíèå» 81875
64. «Ïðîìåòåé» 78240
65. «Îðîñ» 75750
66. Êàðáàñíèêîâ Í.Ï. 73015
67. Ãóðåâè÷ Ãß 72350
68. «Íàäåæäà» 70600
69. Þðãåíñîí Ï. 70266
70. Ñîéêèí Ï Ï 68250
71. «Ïîðÿäîê» 67155
72. «Ìàòåçèñ» 67150
73. «Çàðÿ» 66920
74. Âÿòñêîå Òîâàðèùåñòâî 66694
75. Êàðöåâ Ä.À. 66560
76. Ïèðîãîâñêîå Òîâàðèùåñòâî 65385
77. Ëóøêåâè÷ Ð.Ï. 62500
78. Ãóáàíîâ Ò.Ä. 62490
79. Òîëñòàÿ Ñ.À. 62000
80. Ëþáè÷ 61500
81. Ïðîêóäèí-Ãîðñêèé 61000
82. Òóçîâ È.Ë. 60400
83. Ìîëîõîâåö Å. 60000
84. «Ïîëüçà» (Âàðøàâà ) 59500
85. Ñóõîâà Ä.Ô . 58505
86. «Îñâîáîæäåíèå» 57970
87. «Êíèæíîå äåëî» 57000
88. Êëþêèí Ì.Â. 56425
89. «Ðàçâëå÷åíèå» 54300
90. Êëî÷êîâ Í.Í. 52270

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142


рефераты скачать
НОВОСТИ рефераты скачать
рефераты скачать
ВХОД рефераты скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты скачать    
рефераты скачать
ТЕГИ рефераты скачать

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.