рефераты скачать
 
Главная | Карта сайта
рефераты скачать
РАЗДЕЛЫ

рефераты скачать
ПАРТНЕРЫ

рефераты скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Реферат: История России 1913 год

Òàáëèöà 14

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ìàøèíû â Ðîññèè â 1910 ã. â îòíîñèòåëüíûõ ÷èñëàõ

                                                                                                                                               

Îðóäèÿ âñïàøêè Îðóäèÿ ðûõëåíèÿ
×èñëî äåñ. ïàøíè èç 100 îðóäèé äåñ. ïàøíè èç 100 îðóäèé
ãóáåðíèé íà 1 îðóäèå íåóñîâåð. óñîâåðø. íà 1 îðóäèå íåóñîâåð. óñîâåðø.
Åâðîïåéñêàÿ Ðîññèÿ 50 5,8 67,9 32,1 4,7 26,5 3,5
Êàâêàç 12 10,1 47,2 52,8 10,9 96,5 3,5
Ñèáèðü 9 10,9 69,7 30,3 5,8 99,6 0,4
Ñðåäíÿÿ Àçèÿ 9 9,2 74,4 25,6 10,1 98,9 1,1
Ïîëüøà 10 4,4 49,9 50,1 3,8 90,8 9,2

Ïî èìïåðèè

90

6,4

66,4

33,6

5,2

96,6

3,4

Òàáëèöà 14 (Ïðîäîëæåíèå)

                               

Ëóãîâ íà îäíó Ïàõîòíîé çåìëè (äåñ.) Õîçÿéñòâ íà îäíî îðóäèå
ñåíîêî-ñèëêó íà îäíó ñåÿëêó íà îäíó æàòêó íà îäíó ìîëîòè-ëêó íà îäíó âåÿëêó íà îäíó ñåÿëêó íà îäíó æàòêó íà îäíó ìîëîòè-ëêó íà îäíó âåÿëêó íà îäíó ñåíîêî-ñèëêó
Åâðîïåéñêàÿ Ðîññèÿ 244 432 160 203 51 67 25 32 8 183
Êàâêàç 38 216 73 182 56 27 9 23 7 32
Ñèáèðü 145 4385 230 287 140 362 19 24 12 24
Ñðåäíÿÿ Àçèÿ 347 3159 361 369 596 459 52 54 87 114
Ïîëüøà 325 651 653 58 35 79 79 11 7 446

Ïî èìïåðèè

177

479

159

197

58

70

25

29

8

104

Èñòî÷íèê:  Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ìàøèíû è îðóäèÿ â Åâðîïåéñêîé è Àçèàòñêîé Ðîññèè â 1910 ã. ÑÏá., 1913. Ñ. 30-35. Èñïðàâëåíû îøèáêè, äîïóùåííûå â èñòî÷íèêå â ðàñ÷åòå ïàõîòíîé çåìëè íà ñåÿëêó è æàòêè è ÷èñëà õîçÿéñòâ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà îäíî èç óêàçàííûõ îðóäèé ïî Ïîëüøå (À.Ì.Àíôèìîâ).

Òàáëèöà 15

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðóäèÿ è ìàøèíû ó êðåñòüÿí è ÷àñòíûõ âëàäåëüöåâ

Åâðîïåéñêîé Ðîññèè â 1910 ãîäó

                                                                                                                                                                                               

Ðàéîíû è ãóáåðíèè Ó êðåñòüÿí Ó ÷àñòíûõ âëàäåëüöåâ
ñîõè ïëóãè ñåÿëêè æàòêè ìîëîòèëêè âåÿëêè êîñèëêè ñîõè ïëóãè ñåÿëêè æàòêè ìîëîòèëêè âåÿëêè êîñèëêè

Ñåâåðíûé

Àðõàíãåëüñêàÿ 49990 688 11 5 126 200 35 235 39 3 4 9 24 10
Âîëîãîäñêàÿ 186006 1924 5 15 1688 4031 48 2424 386 40 30 315 567 43
Îëîíåöêàÿ 72068 267 3 13 133 1 541 107 5 3 203 38 4

Èòîãî:

308064

2879

19

20

1827

4364

84

3200

532

48

37

247

594

57

Ñåâåðî-Çàïàäíûé

 

Ñ.-Ïåòåðáóðãñêàÿ 70596 16211 205 24 974 7981 96 4093 3712 404 230 1104 1628 421
Ïñêîâñêàÿ 137689 23139 29 11 1398 5067 3 27249 6900 207 94 803 4174 114
Íîâãîðîäñêàÿ 194305 26898 16 18 1519 3786 16 2747 2454 278 152 640 1107 247

Èòîãî:

402590

66298

250

53

3891

16834

115

34089

13066

889

476

2547

6909

782

Çàïàäíûé

 

Âèòåáñêàÿ 159276 29259 31 49 4265 8236 18 13580 9199 381 400 3385 5046 419
Ìèíñêàÿ 59952 168488 6 18 9910 5358 2 1766 37071 1407 1429 5158 6499 730
Ìîãèëåâñêàÿ 99641 75770 1 8 2299 3841 3413 12708 572 325 1643 2102 243
Âèëåíñêàÿ 147916 43297 2 5 7144 2272 13847 17487 716 580 4866 4825 374
Êîâåíñêàÿ 93433 70878 75 172 9192 18028 142 16733 40381 1770 1560 6476 7983 1131
Ãðîäíåíñêàÿ 34852 107587 7 107 1484 1146 4 2832 15652 909 1083 2094 2427 455

Èòîãî:

595070

495279

122

359

34294

38881

166

52171

132395

5755

5377

23622

28882

3352

Ñðåäíåâîëæñêèé

 

Ïåðìñêàÿ 397116 32208 1845 9156 30350 66445 264 413 366 112 155 173 224 46
Âÿòñêàÿ 307334 3877 172 622 19571 114984 12 668 350 73 61 239 456 19
Êîñòðîìñêàÿ 157313 8681 10 37 17445 5828 11 2979 651 115 84 375 950 72
Íèæåãîðîäñêàÿ 186134 19419 34 84 1861 6036 4 1445 2609 475 352 365 560 120

Èòîãî:

1047897

64185

2061

9899

69227

193393

291

5515

3976

775

652

1152

2190

257

Ïðîìûøëåííûé

 

Âëàäèìèðñêàÿ 99587 18358 20 97 3833 4036 3 885 1465 191 148 376 403 124
Êàëóæñêàÿ 187277 8169 15 30 2691 7200 21 2455 2107 387 245 653 817 261
Ìîñêîâñêàÿ 57156 9379 130 16 1506 1739 36 790 2278 600 318 656 870 597
Ñìîëåíñêàÿ 67026 22810 21 7 807 30305 22 2204 6803 716 292 1341 4629 525
Òâåðñêàÿ 93903 22032 43 42 5310 14482 54 1786 2282 375 293 715 1432 443
ßðîñëàâñêàÿ 35120 24788 607 8 25459 7321 10 2052 1431 134 93 697 846 156

Èòîãî:

540069

105536

836

200

39606

65090

146

12376

16366

2403

1389

4438

8997

2106

Âñåãî ïî íå÷åðíîçåìíîé

 

ïîëîñå 2897042 734177 3288 10531 148845 318508 802 107351 166335 9870 7931 32006 47572 6554

Ñåâåðî÷åðíîçåìíûé

 

Âîðîíåæñêàÿ 326701 123624 2568 2655 12941 46080 127 3435 7943 2171 1133 1022 2118 382
Êóðñêàÿ 261077 91794 597 436 7122 44341 26 2431 12048 3431 1433 1109 2809 369
Îðëîâñêàÿ 236438 39942 82 533 10513 19457 2 8316 9226 2163 1650 1501 2406 486
Ðÿçàíñêàÿ 257447 11616 82 403 7602 10897 31 9155 6619 1367 1201 1569 2573 468
Òàìáîâñêàÿ 461465 41687 1132 2831 13563 20403 49 11160 11066 3276 1925 1834 3525 778
Òóëüñêàÿ 196868 62700 48 496 12759 20381 21 7647 9770 1920 1867 2120 2905 734

Èòîãî:

1739996

371363

4509

7354

64500

161559

256

42144

56672

14328

9209

9155

16336

3217

Þæíî-÷åðíîçåìíûé

 

Ïîëòàâñêàÿ 14472 207230 11265 7127 12255 46492 356 24 16262 5103 3489 1791 4207 881
Õàðüêîâñêàÿ 39535 203745 7666 6452 8283 51927 212 138 16044 7358 3328 1889 4564 573
×åðíèãîâñêàÿ 54457 200295 99 182 1732 17806 20 602 9356 1045 606 792 1597 258

Èòîãî:

108464

611270

19030

13761

22270

116225

588

764

41662

13506

7423

4472

10368

1712

Þãî-Çàïàäíûé

 

Âîëûíñêàÿ 73328 76309 858 1261 9157 25517 124 3034 28278 3429 2950 5959 14221 846
Êèåâñêàÿ 32967 135267 1466 662 6552 17571 33 273 28120 5899 3286 1708 4328 935
Ïîäîëüñêàÿ 37333 144102 1485 1686 5060 14955 32 335 25619 5452 4565 1714 4061 1054

Èòîãî

143628

355678

3809

2469

20769

58048

189

3642

82017

14780

10801

9381

22610

2835

Þæíûé ñòåïíîé

 

Áåññàðàáñêàÿ 954 179063 865 23493 7738 40210 155 214 18170 2254 2488 1200 3541 428
Äîíñêàÿ 15004 221542 29431 89361 16528 136612 18800 461 66240 14871 25301 2655 37763 8567
Åêàòåðèíîñëàâñêàÿ 73 212947 48380 98844 16456 150746 1645 41 20577 8916 12237 5255 10327 1421
Òàâðè÷åñêàÿ 3856 80995 14056 50600 5239 89847 595 50 22745 4176 9778 3089 6370 510
Õåðñîíñêàÿ 2327 215959 26565 66964 11935 90585 494 - 32902 10416 15160 4143 11352 1741

Èòîãî

22214

910506

119297

329262

57896

508000

21689

766

160634

40633

64964

16332

69353

12662

Íèæíåâîëæñêèé

 

Àñòðàõàíñêàÿ 1347 44674 1040 12395 329 20603 7133 29 702 133 252 21 113 121
Êàçàíñêàÿ 256506 79616 32 238 2194 14243 7 1326 3603 671 478 478 895 194
Ïåíçåíñêàÿ 238539 17700 137 235 1622 3464 27 5436 6650 1522 989 932 1181 286
Ñàìàðñêàÿ 83881 326727 12826 41859 8590 124985 16298 831 15902 5538 4324 2051 5492 5195
Ñàðàòîâñêàÿ 204484 160363 8138 19552 17580 59466 642 2447 9827 2836 1570 1237 2059 506
Ñèìáèðñêàÿ 212321 43394 114 954 2018 4498 5 2660 5373 998 575 514 794 203
Îðåíáóðãñêàÿ 8988 160441 3937 37156 12194 33649 14192 121 7976 2135 3145 1006 2572 1348
Óôèìñêàÿ 208550 117287 1303 6164 12531 70047 523 1340 6935 915 928 716 1458 369

Èòîãî

1214616

950204

27527

118553

57058:

330955

38832

14190

14)094õ0

14478

12261

6955

14564

8222

Èòîãî ïî ÷åðíîçåìíîé ÷àñòè

 

Ðîññèè

3228918

3199021

174172

472539:

!224931

174782

61554

61506

397953

97725

104658

46285

133231

28648

Âñåãî ïî Åâðîïåéñêîé

 

Ðîññèè

6125960

3933198

177460

4830702

1713381

493290

62356

168857

564288

107595

112589

78291

180803

35202

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142


рефераты скачать
НОВОСТИ рефераты скачать
рефераты скачать
ВХОД рефераты скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты скачать    
рефераты скачать
ТЕГИ рефераты скачать

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.